Maritimt samarbeid innen EU, landene rundt polområdet, og Norges tilslutning til de ulike organisasjonene og prosjektene

Date Issued
2014-11-28
Keywords
Overvåking
Maritime operasjoner
EU
Nordområdene
Project number
2014/02041
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1077
Collection
Rapporter
14-02041.pdf
Size: 2M
Abstract
Denne rapporten er utarbeidet for Barents Watch lukkede tjenester samt oppdragsgiverne for prosjekt 1254 “Maritim Overvåking” ved FFI. Rapporten belyser aktivitet innen EU som har betydning for maritim overvåking i nordområdene gjennom å gi en oversikt over de mest aktuelle organisasjonene og prosjektene i denne sammenheng. I tillegg ser rapporten på aktivitet innen de fem landene som omkranser polhavet (Norge, Danmark, Russland, Canada og USA), med spesiell vekt på kystvakten i disse landene, som kan ha betydning for hvordan man gjennomfører og utvikler Barents Watch i fremtiden. Rapporten har ikke hatt som mål å gi en fullstendig uttømmende beskrivelse, men gir en pekepinn på dagens tilstand i organisasjoner og land som er av spesiell interesse for norske fremtidige interesser. Nordområdene har fått stadig sterkere oppmerksomhet de senere år på grunn av nedsmeltingen av isen i polhavet. Dette gir både nye muligheter, men også nye utfordringer, som de berørte landene må ta alvorlig i tiden som kommer. Rapporten gir et bilde av den aktiviteten som foregår i regi av EU og landene i Europa når det gjelder maritim overvåking. EU har flere prosjekt som allerede er igangsatt, for eksempel det maritime overvåkingsprosjektet MARSUR (Maritime Surveillance) og grenseovervåkingsprosjektet EUROSUR (European Border Surveillance), og som er av stor betydning for det videre arbeidet med å overvåke det maritime domenet i Europa. I tillegg er det store overvåkingsprosjektet CISE (Common Information Sharing Environment) under utvikling og er planlagt å være fullt utbygd i 2020. I tillegg har vi studert hvordan de fire andre landene som omkranser Polhavet (Canada, USA, Russland og Danmark), med unntak av Norge, har organisert sin kystvakt. Det er til dels store ulikheter mellom landene med Danmark og Canada som ytterpunkter, der Canadas kystvakt er rent sivil mens den danske kystvakttjenesten utføres av orlogsfartøy. Landene har ikke noe utstrakt samarbeid, men er alle med i North Atlantic Coast Guard Forum.
This report has been worked out for the Norwegian project “Barents Watch” as well as for the FFI project 1254 “Maritime surveillance”. The report shed light on activities going on in the EU that has significance for maritime surveillance in the northern regions, especially the Arctic Ocean. The report gives information related to those organizations and projects that we feel are most important in this context. In addition, the report looks at activity within the five countries that encircle the Arctic Ocean (Norway, Denmark, Russia, Canada and USA), with special emphasis on the coast guard activities in these countries that may have importance for how Barents Watch is developed in the future. The report does not give a complete overview of all the activities that are going on, but gives an indication on the status of the activity that we feel are most relevant for Norwegian interests in the future. Since the Arctic region has become more relevant for maritime surveillance during the last years because the sea ice extent is shrinking due to global warming, new opportunities as well as challenges must be dealt with by the countries in the region. This report gives a picture of the most important activities that takes place under the auspices of EU and the European countries when it comes to maritime surveillance. EU has initiated a number of programs, for instance the maritime surveillance program MARSUR (Maritime Surveillance) and the border control project EUROSUR (European Boarder Surveillance), that are important for the surveillance of the European maritime domain in the future. In addition, the all-embracing surveillance project CISE (Common Information Sharing Environment) is under development and is scheduled to be operational in 2020. In addition, we have studied how the four other countries that circumvents the Arctic Ocean (Canada, USA, Russia and Denmark), with the exception of Norway, have organized their coast guards. It is significant differences between these countries, with Denmark and Canada as the extreme points, were the Canadian Coast Guard is strictly civilian, while the coast guard services are performed by the navy (frigates). The cooperation between the countries regarding coast guard services is not very high, but they are all members of the North Atlantic Coast Guard Forum.
View Meta Data