Marine Corps Load Effects Assessment Program (MC-LEAP) - a standardized test methodology for dismounted soldier systems applicable for Norway?

Date Issued
2016-02-05
Keywords
Soldatsystemer
Standardiserte testmetoder
MC-LEAP
Project number
2015/01601
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1192
Collection
Rapporter
15-01601.pdf
Size: 2M
Abstract
A soldier system is an integrated set of articles/components that soldiers wear, carry, consume or control to strengthen their individual capability and the capability of their fighting unit. The soldier equipment consists of many individual components and modules that must be seen and treated holistically, i.e. as a system. In practice this is a difficult task, which asks for new measures and tools for testing and evaluating the soldier equipment. It is not sufficient to optimize single components. To secure the soldier's ability to perform his or her mission, knowledge on how single components affect the soldier's ability when they are integrated into the rest of the soldier system is required. The US Marine Corps has developed a standardized test method that examines how soldier mobility is influenced by different equipment configurations. This test method, called MC-LEAP (Marine Corps Load Effects Assessment Program), has proven to be a very powerful tool. This report is a summary of the information we received during a three day visit at the US Marine Corps. It starts by giving an insight into how the MC-LEAP, which is based on an obstacle course, is structured, the reasons for the choice of obstacles and course stations, and what the goal of this test method is. Moreover, the report describes what resources are required to own such an obstacle course, to carry out tests and to benefit from the results. To provide a better understanding of what MC-LEAP can be used for, examples of results of previously conducted trials are presented. MC-LEAP is in use in the US, Canada, and Australia. The UK has acquired a modified version of MC-LEAP. Is the MC-LEAP a tool that also Norway should adopt? To answer this question some clarifications are necessary. The report finishes by providing the questions that need to be clarified and shows different options as to how Norway could establish MC-LEAP for soldier system tests and evaluation.
Et soldatsystem er et integrert sett av artikler/komponenter som soldaten har på seg, bærer, forbruker eller kontrollerer for å styrke egen individuell kapasitet og kapasiteten til egen stridsteknisk enhet. Soldatutrustningen består av mange enkeltkomponenter og moduler som må ses og behandles i en helhet, altså som ett system. Dette er en krevende oppgave som gjør nye tiltak og verktøy for testing og evaluering av soldatutrustning nødvendig. Det er ikke tilstrekkelig å optimere enkeltkomponenter. For å sikre soldatens evne til å utføre sine oppdrag kreves det også kunnskap om hvordan enkeltkomponenter påvirker soldatens evne når disse er integrert i resten av soldatsystemet. US Marine Corps har utviklet en standardisert testmetode som undersøker hvordan mobiliteten til soldaten er påvirket av forskjellige utstyrskonfigurasjoner. Testmetoden som kalles MC-LEAP (Marine Corps Load Effects Assessment Program), har vist seg å være et virkningsfullt verktøy. Denne rapporten er et sammendrag av informasjonen FFI fikk under et tredagers besøk hos US Marine Corps. Den starter med å gi et innblikk i hvordan MC-LEAP, som baserer seg på en hinderløype, er bygget opp, hva som er bakgrunnen for valg av hindre og andre stasjoner, og hva målet med denne testmetoden er. Videre beskriver rapporten hvilke ressurser som er nødvendige for å etablere og drifte denne type hinderløype, for å gjennomføre tester og for å nyttiggjøre seg resultatene. For å gi en bedre forståelse av hva MC-LEAP kan brukes til, blir eksempler på resultater av tidligere gjennomførte tester presentert i denne rapporten. MC-LEAP er i bruk i USA, Canada, og Australia. UK har anskaffet en modifisert versjon av MC-LEAP. Er MC-LEAP et verktøy som også Norge burde ta i bruk? For å kunne besvare dette spørsmålet, er det nødvendig med en del avklaringer. Rapporten avslutter med å presentere hvilke spørsmål som må bli avklart og forskjellige alternativer for hvordan Norge kan etablere bruken av MC-LEAP for testing og evaluering av soldatsystemer.
View Meta Data