Målinger av akustisk støy fra kandidater til nytt artilleri i 2016

Date Issued
2016-05-20
Keywords
Skuddstøy
Støymåling
Akustisk kildenivå
Project number
16/00984
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1251
Collection
Rapporter
16-00984.pdf
Size: 31M
Abstract
I januar 2016 testet Forsvaret fire kandidater til nytt artilleriskyts. Artilleri er det mest støyende skytevåpenet Forsvaret har. Støy fra artilleri er derfor avgjørende for hvordan støykartene rundt et skytefelt ser ut. Testingen ga anledning til å gjennomføre enkle målinger med hensikt å vurdere om det ville kunne bli større støyproblemer med noen av skytsene enn med andre. Testene var gjennomført med annen hovedhensikt enn støymålinger. Dermed ble det umulig for oss å få gjennomført lydmålingene på en slik måte at vi kan være sikre på at de målte lydnivåene kan sammenlignes med målinger gjort andre steder. Målingene kan imidlertid benyttes til å sammenligne tre av skytsene som ble målt. Vi fikk ikke målinger av Caesar, da vi fikk problemer med frostregn i mikrofonene denne dagen. Når det gjelder støynivået fra målingene er Panzerhaubitze 2000 lavest, med K9 Thunder 2 dB over, og M109 KAWEST 7–10 dB over dette igjen. Man kan tenke seg at dette har noe å gjøre med at M109 KAWEST har kortere løp (47 mot 52 kaliber), men dette blir spekulasjoner. Alle målingene er vesentlig lavere enn det vi ville forventet med M109A3GNM som er i drift i Forsvaret i dag, som har enda kortere løp enn M109 KAWEST (39 kaliber). Det er imidlertid for mye usikkerhet i målingene til at vi kan sikkert konkludere med hvordan støyen vil bli med nytt skyts.
In January 2016 the Norwegian defense tested four candidates for new artillery pieces. Noise from artillery is dimensioning for the use of training ranges where it is used. The test program gave us the opportunity to conduct simple measurements to consider whether it could be bigger noise problems with some of the artillery pieces than with others. The tests were conducted with a primary purpose other than the noise measurements. Thus, it was impossible for us to implement acoustical measurements in such a way that we can be confident that the measured sound levels can be compared with measurements made elsewhere. The measurements may, however, be used to compare three of the artillery pieces that were measured. We did not get measurements of Caesar, since we were having problems with frost rain in microphones that day. The noise levels of the panzerhaubitze 2000 are the lowest, with K9 Thunder 2 dB above and M109 KAWEST 7 to -10 dB higher than K9 Thunder. One can imagine that this has something to do with the M109 KAWEST having a shorter barrel (47 against 52 caliber), but this is speculation. All sound levels are significantly lower than what we would expect with M109A3GNM, which is operating in the Norwegian military today, which has even shorter barrel than M109 KAWEST (39 caliber). However, there is too much uncertainty in the measurements too conclude as to how much noise new artillery pieces will make.
View Meta Data