Konseptutvikling og operasjoner – sluttrapport

Author
Hennum, Alf Christian
Nyhamar, Tore
Beadle, Alexander William
Danielsen, Tone
Eggereide, Bård
Fridheim, Håvard
Gustavsen, Elin Marthinussen
Kjeksrud, Stian
Malerud, Stein
Reitan, Joachim
Siedler, Ragnhild
Valaker, Sigmund
Date Issued
2020-01-06
Keywords
Militære operasjoner
Fellesoperasjoner
Project number
20/00202
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2668
Collection
Rapporter
20-00202.pdf
Size: 1M
Abstract
Denne sluttrapporten oppsummerer aktivitetene som omfattes av FFI-prosjekt 1342 Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Ambisjonen i rapporten er å gi en så komplett liste av skriftlige produkter som det lar seg gjøre av det som er produsert i rammen av prosjektet. KONOPS ble opprettet 4. juni 2014 og endringsmeldt to ganger før det ble avsluttet 1. mars 2019. Prosjektet var det største prosjektet på forskningsprogrammet Operative analyser, som skulle bidra med forskningsbaserte, tverrfaglige analyser til støtte for nasjonale og internasjonale militære operasjoner. Oppgaven var å støtte Forsvarets operative miljøer innen operasjoner, øvelser, konseptutvikling, scenarioutvikling og eksperimentering. I praksis var opprettelsen av KONOPS en sammenslåing av fire prosjekter. Hovedårsaken bak sammenslåingen var å gjøre prosjektet mindre sårbart for endringer i bemanning og redusere administrative kostnader for fire prosjektene. Det var også antatt at prosjektene hadde et urealisert synenergipotensial som FFI hadde ambisjon om å realisere med tverrfaglige analyser av militære operasjoner innenfor prosjektet. Denne ambisjonen ble ikke nådd. Det man fikk var et større prosjekt med beslektede aktiviteter som arbeidet parallelt, men ikke med hverandre, nå innenfor ett prosjekt. Hovedgrunnen var at prosjektet aldri fikk noe klart rasjonale som tilsa at det skulle la seg gjøre utvinne synergier mellom de berørte fagområdene. Prosjektet var ikke utformet for å løse et spesifikt problem. Imidlertid har prosjektet hatt en uventet tverrfaglig bieffekt. I mangel av felles mål har prosjektet samarbeidet tverrfaglig på mange andre ulike arenaer og har derfor hatt stor verdi for avdelingen, instituttet og Forsvaret. Prosjektet har produsert doktorgrader, bøker, støttet operasjoner og øvelser, bidratt i utvikling av konsepter i Norge, NATO og FN og bidratt på en rekke konferanser og skrevet artikler og FFI-rapporter. Enkelte deler av aktiviteten på KONOPS videreføres, eksempelvis direkte støtte til operative prosesser (OA) og Strategiske spill, men en stor del av aktiviteten legges ned.
This document reports the research activities that have been conducted by FFI-prosject 1342 Concept development and operations (KONOPS). The ambition is to give a complete list of written publications. KONOPS was established 4. June 2014 and finished 1. March 2019. It was the major research project in the research program Operational Analysis at FFI, which should provide research based multi-disciplinary analyses to support national and international military operations. The mission was to support the armed forces’ operational staffs in operations, exercises, concept development, scenario planning and development and experimentation. In practice, the establishment of KONOPS was a merge of four projects. The main reason behind this was to make the project less vulnerable to changes in staffing and reduce the overall administrative costs. It was also assumed that there was a potential synergy between the four projects that was not realized. There was an ambition to realize this with multi-disciplinary research on military operations. The ambition was not fulfilled. The result was a larger project with related activities that was working alongside each other, but not together. The main reason for this was that there was never defined a common goal that demanded multi-disciplinary problem solving Nevertheless, the project has had a very positive unintended effect. The lack of common goal has given the researchers freedom to cooperate on many other arenas, both within each researchers discipline and multi-disciplinary and has produced books, concepts, reports, papers and contributed on conferences with great value, not only for FFI, but nationally and for UN and NATO as well. So, even though the multi-disciplinary internal project failed, the project has succeeded by generating valuable R&D on the arenas where goals has been defined. Some parts of the KONOPS project are continued within other FFI projects, e.g. direct analysis support to the Operational HQ and Strategic wargames, but other research areas are being terminated.
View Meta Data