Kompetansebehov i Forsvaret knyttet til fremtidige teknologier – intervjuer med FFIs teknologimiljøer

Author
Fauske, Maria Fleischer
Strand, Kari Røren
Date Issued
2022-06-30
Keywords
Teknologi
Personell
Kompetanse
Kvalitative undersøkelser
Project number
22/01192
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3054
Collection
Rapporter
22-01192.pdf
Size: 1M
Abstract
I denne rapporten beskriver vi en studie vi har gjennomført i FFI-prosjektet «Personellstudier» i samarbeid med Cyberingeniørskolen. I studien har vi intervjuet en rekke forskere ved FFI som jobber med fremtidige teknologier. Målet har vært å identifisere hva slags fremtidig kompe-tansebehov innføring av deres teknologier vil medføre i Forsvaret. Vi har intervjuet FFIs miljøer innenfor kunstig intelligens, stordataanalyse, autonomi, sensorer, satellitter og kommunikasjons-infrastrukturer. Intervjuobjektene sier at et mål med teknologien deres er at den skal gjøre livet lettere for ende-brukeren. For flere av teknologiene er det ikke meningen at endebrukerne skal behøve noen særlig kompetanseheving for å ta den i bruk – tvert imot. Teknologien skal være noe som bare fungerer, uten at endebrukerne trenger å tenke spesielt på hvordan den er bygget opp eller hvordan den virker. For noen teknologier vil det være behov for en form for operatør i lang tid fremover, og i noen tilfeller vil operatøren være den faktiske endebrukeren. Disse operatørene som skal styre eller drive systemene mens de er i bruk, må ha kompetanse på militære operasjoner og forståelse for operative behov. I noen tilfeller vil slike operatører behøve lengre IKT-utdannelse, mens i andre tilfeller vil det være tilstrekkelig med kortvarige kurs. I alle intervjuene kommer det frem at det i fremtiden vil være enorme mengder data som skal samles inn, håndteres og prosesseres. Innenfor dataforvaltning vil det derfor bli et stort behov for kompetanse fremover. Det vil være behov for analysepersonell som evner å tolke og bruke data-ene. Disse bør også ha militær forståelse og kunnskap om operative behov. Intervjuobjektene tror ikke vi kommer til et punkt der datamaskiner kan gjøre all tolkning av data og ta alle beslut-ninger for mennesker, i hvert fall ikke i vår tid. De som analyserer data vil i stedet kunne gjøre mer avanserte analyser og dra nytte av større mengder informasjon enn i dag. Innenfor teknologier som i stor grad er programvarebasert, mener intervjuobjektene at det frem-over vil være et diffust skille mellom drift og utvikling. Systemene vil oppdateres kontinuerlig. Dette innebærer at utviklerne må ha fersk kompetanse og hyppig oppdatere seg på nye verktøyer og løsninger. Det blir også helt nødvendig med en tett dialog mellom brukere, beslutningstagere og utviklere, noe som krever teknologisk forståelse hos både brukerne og beslutningstagerne. Teknologisk forståelse er også en forutsetning for å se muligheter og nye bruksområder av tekno-logier. På spørsmål om hva man vil oppnå med de nye teknologiene, sier de fleste intervjuobjektene at man kan løse samme oppgave som i dag, bare «bedre og med mer kapasitet». Imidlertid kan nye teknologier også åpne muligheten for at man løser oppgaver på en helt annen måte enn i dag. For de fremtidige teknologiene vi snakket om i intervjuene, virker det som det gjenstår mange valg hos Forsvaret både når det kommer til teknologiske løsninger og når det kommer til hvilken kompetanse organisasjonen selv skal produsere og besitte.
In this report, we describe a study we have conducted in collaboration with Cyberingeniørskolen. In this study, we interviewed several scientists at FFI about the technologies they are developing. Our goal was to identify which impact these technologies might have on the future demand for skill sets in the Norwegian Armed Forces. We found that the aim of future technologies is to make life easier for end-users. Future techno-logies should simply work seamlessly in the eyes of the end-user, and it should not require more technological skills than they naturally will have acquired growing up. Our scientists do not, however, believe that technology will be smart enough for a very long time, to operate completely on their own. There will be a need for technical personnel to operate the systems in one way or the other, for many years to come. These personnel should be familiar with military operations in order to make good decisions. All the scientists we interviewed talked about the immense amounts of data that will have to be collected and processed in the future. The need for people with skills within data processing and data analysis will increase. Our scientists do not believe that computers will make all decisions for humans in our lifetime. Our scientists also seemed to agree that within information and communication technologies, the difference between development and maintenance will almost completely disappear. Tools and systems will have to be developed and improved continuously. Consequently, there must be close and continuous collaboration between users, developers, and decision makers. In almost all of the interviews, we talked about how the technologies will let us solve tasks "better" or "with more capacity" than today. However, new technologies might also enable us to solve tasks in a completely different manner than today. When it comes to the technologies we talked about in the interviews, it seems that there are many choices to be made in the Norwegian Armed Forces, both related to the technologies themselves, and to which skills and knowledge the organization should produce and possess itself in the future.
View Meta Data