Kjernevåpen – typer, kategorier og leveringsmidler

Author
Gulliksrud, Kristine
Date Issued
2019-01-21
Keywords
Ballistiske missiler - Forsvar
Implosjonsvåpen
Kanonløpsvåpen
Kjernevåpen
Missiler
Project number
19/00052
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2524
Collection
Rapporter
19-00052.pdf
Size: 1M
Abstract
Begrepene for å kategorisere ulike våpentyper innenfor kjernevåpenfeltet er mange og kan gi opphav til forvirring og uklarheter. I denne rapporten forsøker vi å systematisere de viktigste begrepene som brukes i omtalen av kjernevåpen, og gir i tillegg en oversikt over ulike kjernevåpenkategorier og leveringsmidler. Rapporten er basert på åpne, ugraderte kilder. Rapporten redegjør for fem ulike måter å kategorisere kjernevåpen på. Disse fem er: 1. Våpenteknologi 2. Leveringsmetode 3. Tiltenkt bruk 4. Operasjonell status 5. Modellbetegnelse Rapporten viser at det ikke bare er mange begreper å forholde seg til innenfor hver kategori. I tillegg kan systemer og områder ha ulike navn og begreper, men samme funksjon eller forklaring. Det finnes ulike definisjoner på rekkeviddespenn for de forskjellige missiltypene, og missiltypene kan ha ulike navn avhengig av språk og land. I enkelte tilfeller finnes det heller ikke dekkende norske oversettelser av engelske begreper. Rapporten inneholder derfor både engelske og norske termer. En liste over forkortelser og begreper finnes bakerst i rapporten.
The concepts of categorization of nuclear weapons are many, and may lead to confusion and uncertainty. This report is an attempt to systematize the most important concepts in the field of nuclear weapons. It presents an overview of the different categories of nuclear weapons and means of delivery. The report is based on open, unclassified sources. This report presents five different ways of categorizing nuclear weapons. These are: 1. Weapons technology 2. Intended use 3. Means of delivery 4. Operational status 5. Names or model designations The report shows that it is not only a huge number of expressions and concepts in each of the categories. There are also nuclear weapons systems and fields with different names, but with the same explanation and function. The definitions of missile ranges differ, and the name of a given type of missile may be different depending on country and language. In some cases there are no established Norwegian translations of English concepts, and this report therefore makes use of both English and Norwegian terms where appropriate. A list of abbreviations and concepts can be found at the end of the report.
View Meta Data