Kartlegging av vrak med HUGIN HUS i dumpefelt for kjemisk ammunisjon i Skagerrak

Date Issued
2009
Keywords
Autonome undervannsfartøyer
Kjemiske våpen
Havbunn - Kartlegging
Skipsvrak
Hugin
Project number
2009/02294
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2365
Collection
Rapporter
09-02294.pdf
Size: 4M
Abstract
I løpet av et kort kombinert opplærings- og kartleggingstokt i juni 2009 lokaliserte FFI, ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten (AUV) HUGIN HUS, tjue vrak innenfor et begrenset område i og i nærområdet for dumpefeltet for kjemisk ammunisjon i Skagerrak. Området som ble kartlagt denne gangen representerer under 1/3 av det totale arealet som er definert som dumpefelt. Tidligere kartlegningstokt gjennomført i området hadde funnet ti vrak. Det betyr at et stort antall vrak i dumpefeltet mangler stedfesting, dvs. er ikke posisjonsbestemt med sikker nøyaktighet. Med dette toktet har FFI vist at kvaliteten på kartlegningen med AUV er slik at man med svært stor sikkerhet kan si om og hvor det befinner seg vrak i området. Det skulle ikke gjennomføres positiv identifikasjon av de vrak som ble funnet, ei heller gjøres vurderinger av hvilken skipslast disse vrakene hadde ført. Det var også utenfor målsetningen å foreta vurderinger om vrakenes eller lastens tilstand eller om hvorvidt disse vrakene kunne medføre noen miljørisiko. Det er også funnet vrak i nærheten utenfor det definerte dumpefeltet. Det kan ikke utelukkes at dette også er vrak som stammer fra dumpingen i 1945. Det kan bety at definisjonen av koordinatene for dumpefeltet bør justeres.
During a short combined training and mapping mission in June 2009 the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) found, using its autonomous underwater vehicle (AUV) HUGIN HUS, twenty wrecks inside a limited area in, and nearby a dumping area in the Skagerrak. The mapped area represents less than a third of the declared dumping area. Previous missions in this area have only located some of these wrecks. During this mission the FFI has shown that by using an AUV it is possible to determine the presence and position of wrecks in the area with great accuracy. It was not the purpose of the mission to identify the wrecks, nor to assess the wrecks’ cargo, the condition of the wrecks or any possible environmental risk. Some wrecks were found outside the defined dumping area. Some of these may well also come from the ships scuttled in 1945. The size and position of the area may therefore have to be reevaluated.
View Meta Data