Kartlegging av forurensning etter avfyring av NASAMS

Date Issued
2007
Keywords
Sprengstoffer
Risikoanalyse
Project number
2007/02473
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2061
Collection
Rapporter
07-02473.pdf
Size: 195k
Abstract
FFI har foretatt undersøkelser av i hvilken grad det blir liggende miljøfarlige rester på bakken etter avfyring av missiler fra NASAMS. Dette er gjort i forbindelse med gjennomføring av prosjekt 1007 ”Miljørisikovurdering av Forsvarets ammunisjonsbruk” og videreføring av dette i prosjekt 1089 ”Forsvarets ammunisjonsforbruk: Forurensning, miljørisiko og tiltak” der FFI foretar miljørisikovurderinger av Forsvarets ammunisjonsforbruk. Drivstoffet i missilene fra NASAMS består i hovedsak av ammoniumperklorat og noe RDX. Undersøkelsene har derfor fokusert på disse forbindelsene. En prøve tatt i krateret rett bak utskytningsplattformen til NASAMS i 2006 viste at små rester av perklorat deponeres på bakken i umiddelbar nærhet av utskytningsplattformen. For å få en oversikt over hva som deponeres i nærområdet til utskytningsplattformen, ble det vinteren 2007 tatt flere prøver bak utskytningsplattformen. Det ble tatt fem prøver av overflatesnøen fra en 1 m2 stor flate i ulike avstander fra utskytningsplattformen. Disse prøvene ble målt for innhold av perklorat og eksplosiver og nedbrytningsprodukter. I tillegg ble det målt pH (surhetsgraden) i prøvene. Resultatene viser at det er spor av perklorat i flere prøver, mens det ikke kunne påvises eksplosiver eller nedbrytningsprodukter av disse i prøvene. Det ble målt lave pH-verdier i alle prøvene, noe som indikerer deponering av syre i området bak utskytningsplattformen. Ut fra de undersøkelsene som er gjennomført viser det seg at det blir lite miljøfarlige rester etter avfyring av missiler fra NASAMS. En vurdering av risiko viser at uforbrente rester av perklorat i nærområdet til utskytningsplattformen til NASAMS ikke utgjør noen helserisiko. De små mengdene av perklorat som er funnet vurderes heller ikke å utgjøre noen risiko for beitedyr i området. Det ble registrert at snøen var sur, noe som indikerer nedfall av syre i området. En kan derfor ikke utelukke at det kan forekomme sviskader på vegetasjonen lokalt ved avfyring som følge av deponering av saltsyre.
FFI has conducted a study to determine whether toxic contaminants are deposited on the ground after firing of missiles from the Norwegian advanced surface to air missile system (NASAMS).This work was done as a part of the FFI project 1007 “Environmental risk assessment of military use of ammunition” and the subsequent project 1089 “Military use of ammunition: contamination, environmental risk and measures”, in which FFI carry out environmental risk assessments of military use of ammunition. The main constituent of NASAMS propellant is ammonium perchlorate with some parts of RDX. The focus of the study has therefore been on these contaminants. A low concentration of perchlorate was found in one sample taken in 2006 from the crater behind the missile launcher. To get a better overview of the deposition of toxic compounds close to the missile launcher, new samples were taken during winter 2007. Five snow samples from a 1 m2 surface were collected in different distances from the launcher. These samples were analysed for content of perchlorate and explosives and the pH were also measured. Low concentrations of perchlorate were found in several samples, while no traces of explosives were found in any samples. The pH was low in all samples, indicating deposition of acidic compounds in the area behind the missile launcher. The chemical analyses show that there is likely to be minor remnants of toxic compounds on the ground behind the missile launcher after firing NASAMS missiles. However, a toxicological risk assessment showed that there will be no health risk associated with these remnants. The low concentration of perchlorate on the ground does not pose a risk for grazing animals. The low pH in all samples, indicate some level of depositing of acidic compounds on the ground close to the missile launcher. This is likely caused by deposition of hydrochloric acid, and may cause damage on the vegetation close to the missile launcher.
View Meta Data