Kartlegging av eksponering for eksos fra kjøretøy i Rusta leir

Author
Johnsen, Ida Vaa
Johnsen, Arnt
Date Issued
2017-10-06
Keywords
Drivstoff
Eksponering
Eksos
Helseskadelige stoffer
Kartlegging
Kjøretøyer
Risikovurdering
Project number
17/01422
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2195
Collection
Rapporter
17-01422.pdf
Size: 6M
Abstract
Når det er lite vind og kaldt vær, er det registrert mye eksos som legger seg over Rusta leir i Bardufoss. Årsaken er kjøretøy på tomgang. Det har vært et problem med lukt og med ansatte som føler seg syke, både innendørs og ute ved kjøretøyene som står på tomgang. For å avklare om ansatte eksponeres for helsefarlige konsentrasjoner av komponenter i eksos, har Forsvarsstaben bedt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om å utføre luftmålinger. Resultatene viser at personell potensielt kan eksponeres for konsentrasjoner av oljetåke som overstiger aktuelle grenseverdier for arbeidsatmosfære. Det kan også være enkelte arbeidssituasjoner som medfører eksponering for høye konsentrasjoner av nitrogenoksider (NO og NO2). Det ble registrert høyt innhold av kobber i støv i pusteluft inne i COB-hall. Dette ble målt hos en person som tilbrakte mye tid inne i en verkstedskonteiner der det er mye støv fra lodding og sliping. Konsentrasjon av karbonoksid (CO) var ved ingen tilfeller over gitte grenseverdier, og nivået av CO-hemoglobin (COHb) var lavt. Det anbefales å vurdere bruk av åndedrettsvern for å redusere eksponering for oljetåke, støv og metaller ved langvarig arbeid rundt kjøretøy på tomgang og ved arbeid inne i verkstedkonteinere. I enkelte arbeidssituasjoner kan det også være behov for å beskytte seg mot NO og NO2. Kjøretøy bør varmes opp med motorvarmer for å unngå mye utslipp ved oppstart. Det bør i tillegg vurderes om ventilasjon og punktavsug kan utbedres eller installeres.
Due to vehicles on idling during cold weather, a lot of exhausts are deposited over Rusta camp in Bardufoss. Problems have been reported concerning indoor smell and employees feeling sick because of the exposure to exhaust. In order to clarify whether employees are exposed to hazardous concentrations of components in exhaust, the Norwegian Defense Research Establishment (FFI) has been asked by the Defence Staff to perform air measurements. The results show that personnel may potentially be exposed to concentrations of oil mist that exceed the current occupational exposure limit value. In some situations exposure to high concentrations of nitrous oxides (NO and NO2) may occur. High concentration of copper was detected in dust in the air in the breathing zone of one person inside the COB hall. This person was working inside a workshop container which contains dust from welding and soldering. The CO concentration was below the occupational exposure limit value, and the measured level of COHb was low. It is recommended to consider the use of respiratory protection to reduce exposure to oil mist, dust and metals during prolonged work around vehicles on idling and during work inside the workshop container. In certain situations it may also be necessary to use protection against NO and NO2. Engine heaters should be used to prevent large emissions when starting the vehicles in cold weather. It should also be evaluated whether ventilation should be installed or improved.
View Meta Data