"Joint Experiment 2010" : om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv

Date Issued
2010
Keywords
Kommunikasjon
Forskning - Metodologi
Simulering
Nettverksbasert forsvar
Forskning - Samarbeid
Project number
2010/01923
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2442
Collection
Rapporter
10-01923.pdf
Size: 1M
Abstract
Gjennom samarbeidet med Krigsskolen (KS), Luftkrigsskolen (LKSK) og Sjøkrigsskolen (SKSK) gjennomførte FFI-prosjekt 1084 ”Samhandling i nettverk – eksperimentering” (SINETT) et todagers piloteksperiment - ”Joint eksperiment 2010” - hvor FFI og krigsskolene fikk muligheten til utforske betydningen av moderne spill- og lettere simuleringsteknologier kombinert med andre sosiale teknologier innen distribuert læring og samhandling. Premissen for eksperimentet var et distribuert oppsett (operativt og teknologisk) for å vise og utnytte muligheter innen nettverksbasert trening og øving. Eksperimentet ble gjennomført på FFIs Battle Lab 14 – 15. april 2010. Med ”joint” i denne sammenheng menes ikke Joint på operasjonelt nivå, men det å gi kadettene på krigsskolenivå økt forståelse for bruken av fellesoperative ressurser i en moderne konflikt, med vekt på å trene samhandling og kommunikasjon i det å gjøre noe i fellesskap med andre forsvarsgrener. For krigsskolene ble eksperimentet den første felles arena på flere år, hvor kadetter fra alle tre forsvarsgrener deltok i en operativ setting for å lære av hverandre. Selv om kadettenes utgangs-punkt, erfaringsnivå og skolenes ulike fagplaner og målsettinger er en utfordring, ble eksperimentet vurdert som vellykket. På to dager klarte FFI og krigsskolene å skape en arena hvor handlingsrettet kompetanseutvikling stod i sentrum, og hvor kadettene fikk erfaringer og kunnskaper om hverandres forsvarsgrener, samtidig som de nyttiggjorde seg relativt enkle og billige digitale hjelpemidler uten særlig forutgående opplæring. Kadettene uttrykte gjennomgående en tilbakemelding om å ha lært noe nytt på en effektiv måte. Observasjonene underveis bekrefter også at ”lett og kommersielt” tilgjengelig teknologi er en god katalysator for læring i praksisfeltet. Dette, kombinert med et realistisk scenario og forenklede prosesser for planlegging og ledelse av operasjonen, la til rette for at kadettene kunne fokusere på sine behov for å øke kunnskaper og forståelse. Den åpne pedagogiske modellen ”tvang” kadettene til å finne løsninger og reflektere over disse, slik at læringen gikk ut over det prosedyreorienterte og regelstyrte, og i større grad åpnet for å forstå hverandre og å kunne kommunisere på tvers av forsvarsgrenenes interne kultur og språk. Det må også trekkes frem at kadettene fikk ytterligere trening og erfaring med å ”uttrykke seg digitalt” og å kunne forstå digitalt prosessert informasjon. Eksperimentet har også åpnet opp kommunikasjonslinjene mellom krigsskolenes fagmiljøer etter en periode med internt fokus og oppbygging av en ny skolemodell. Anbefalingene i denne rapporten er derfor at krigsskolene og FFI fortsetter samarbeidet hvor det gjennomføres flere eksperimenter, hvor målet i tillegg til den praktiske nytte for kadettene, er å utvikle et samhandlingskonsept for denne type distribuert trening og læring for krigsskolene.
In collaboration with Krigsskolen (KS), Luftkrigsskolen (LKSK) and Sjøkrigsskolen (SKSK), the FFI-project 1084 ”Netbased Collaboration – Experimentation” (SINETT) conducted a two-day pilot experiment - ”Joint eksperiment 2010” - whereby FFI and the academies had the opportunity to explore effects of modern gaming and lightweight simulation technology in combination with other social technologies within distributed learning and collaboration. A prerequisite for the experiment was a distributed set-up (operational and technological) to show and exploit the possibilities within network based training. The experiment was conducted at FFIs Battle Lab, April 14 - 15, 2010. By "joint", in this setting, is not to understand Joint at the operational level, but giving the cadets, at their level, an increased understanding of using resources jointly within a modern conflict. Hereby the focus is on practicing collaboration and communication in the frame of doing something collectively, together with the other branches. To the academies, this experiment was their first joint arena in years, where cadets from all three branches participated in an operational setting with the aim to learn from each other. Even though the cadets' basis, levels of experience, and the academies' different curriculums and goals are a challenge, the experiment was considered to be successful. For two days, FFI and the academies managed to create an arena for action-oriented competence training. The cadets gained experiences and knowledge about each other's branches, at the same time they were able to utilize relatively simple, and low cost, digital tools without much prior training. The cadets, as a general feedback, gave the expression of efficiently have learned something new. Observations during the experiment also confirm that "light” and commercial available technology is a good catalyst for learning by experience. In combination with a realistic scenario and simplified processes for planning and command of the operation, this made it possible for the cadets to focus on their objective of gaining knowledge and understanding. The open educational model "forced" the cadets to find solutions and make reflections of these solutions such that learning surpassed that of procedures and rules and to a greater extent arranged for understanding and communication across the branches' inner cultures and languages. It should also be mentioned that the cadets in addition gained training and experience in expressing themselves through digital means and similarly to understand digitally processed information. The experiment has also initiated communication between the specialist environments at the academies, following a period of internal focus and designing a new model for the academies. The recommendations of this report is thus that the academies and FFI continue to collaborate to conduct further experiments, with the aim, in addition to the practical benefit to the cadets, to develop a concept concerning collaboration for this type of distributed training and learning for the academies.
View Meta Data