"Jeg vil inn i Forsvaret - hvem er jeg?" - en kvantitativ studie

Date Issued
2011-06-20
Keywords
Statistikk
Forsvaret
Personalforvaltning
Kvinner
Markedsundersøkelser
Project number
2011/01204
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1355
Collection
Rapporter
11-01204.pdf
Size: 276k
Abstract
FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har blant annet som oppgave å identifisere målrettede tiltak for å motivere både menn og kvinner til tjeneste i Forsvaret. Prosjektet undersøker også hvordan kultur og holdninger i Forsvaret bidrar til å hemme eller fremme mangfoldet i organisasjonen. Denne rapporten beskriver en analyse av tre ulike spørreundersøkelser. Prosjektet har fått tilgang til grunnlagsdata fra Sesjon del 1 fra 2009 og 2010, undersøkelsen “Moderne ungdom og fritid”, som ble gjennomført blant elever i ungdomsskole og videregående skole i 2007–2008, samt “Befalsskolestudien – Felles opptak og seleksjon 2010”. Hensikten med denne komparative, statistiske analysen har vært å identifisere ulike karakteristika ved personer som tiltrekkes av Forsvaret og ved personer som ikke gjør det. Slik kunnskap er nyttig i forbindelse med både rekruttering til Forsvaret og forståelse av organisasjonens kultur og egenart. Studien avdekker noen av forventningene ungdom har til Forsvaret og hva som motiverer dem til å ønske å gjøre tjeneste. Et funn er at gutter og jenter stort sett har de samme motivasjonsfaktorene for å ville tjenestegjøre. Dette handler om at de ønsker å teste seg selv og at de vil være aktive og slite litt. De “mykere” motivene, som for eksempel muligheten for å drive fredsarbeid, motiverer ikke i like stor grad. Den typiske gutten som ønsker seg til Forsvaret er en aktiv gutt i god fysisk form, som ofte omgås venner og selv vurderer at han lett kommer i kontakt med andre mennesker. Utover dette har studien ikke funnet noen faktorer som i betydelig grad bidrar til at gutter ønsker seg til Forsvaret. Den typiske jenta som ønsker seg til Forsvaret er en aktiv jente i god fysisk form, som bor i en landkommune, gjerne en kommune hvor Forsvaret har betydelig tilstedeværelse. Det er ingen betydelig forskjell på sosiale egenskaper hos jenter som er interessert i Forsvaret og jenter som ikke er det.
The purpose of the FFI project “Research on annual age cohorts” is to identify measures for better recruitment and reduced turnover of men and women in the Norwegian Defence. The project also looks into how the organizational culture affects the variety in the organization. This report describes how the project has analyzed three surveys performed in recent years. These three surveys are Sesjon del 1, “Moderne ungdom og fritid” and “Befalsskolestudien – Felles opptak og seleksjon 2010”. The purpose of the analyses has been to learn about what characterizes people who are interested in the Norwegian Defence. This may provide useful knowledge when it comes to recruitment to the organization and to the understanding of the organizational culture. The study reveals some of the expectations Norwegian youth have about the Norwegian Defence, and what motivates them to join the organization. Findings show that boys and girls have the same reasons for being interested in the Defence. They want to test themselves, to be active, and able to work hard. The typical boy who wants to join the Defence is an active boy in good shape, who often spends time with friends and considers himself to be good at making contact with other people. The typical girl who wants to join the Defence is an active girl in good shape, who lives in a rural area, where the Defence is present to a relatively large degree. There is no significant difference in social skills between girls who are interested in the Defence, and girls who are not.
View Meta Data