Is Norwegian long term defence planning risk based?

Date Issued
2013-02-01
Keywords
Forsvarsplanlegging
Risikoanalyse
Project number
2012/00923
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/929
Collection
Rapporter
12-00923.pdf
Size: 456k
Abstract
The central and unavoidable challenge to defence planning is how to cope with uncertainty. As a strategic defence planner, the aim is to contribute to a long term defence plan which is a foundation for a viable national defence. Despite our best effort in forecasting, we can be caught by surprise. Limitations in our method represent a risk that may reduce the relevancy of the long term defence plan. Analyzing and taking actions on these potential risks by further developing the current defence analyses into a more robust method, may increase the likelihood of identifying this flexible force structure, a force structure which is better prepared for an uncertain future. FFI´s long term defence planning method is based on a capability analysis that includes both scenario analysis and force structure analysis. The main objective of our method is to identify a flexible and realizable force structure that can handle the nationally defined level of ambition for the defence in a cost efficient manner, both in a short and long term perspective. In addition, the method should take into account external changes and influences, like changes in security challenges and budgets, in the development and state of allied cooperation and in the defined level of ambition. The identified force structure must be adaptable in response to the external changes. Considering risk is currently not an explicit part of this method. Still, risk is taken into account throughout the several steps of our method and the purpose of this article is therefore primarily to evaluate the method with regard to uncertainties and their consequences, how and if these uncertainties are treated and how these uncertainties influence the robustness of our method. The current report was written in connection with a conference that was held by SAS-093 “Risk based planning” in October 20111. The report argues that increased risk awareness throughout the long term planning process is necessary to improve the robustness of our current method. Furthermore, the overall risk when identifying the optimal force structure will be reduced by giving more attention to uncertainties and potential risks in each step of a capability based long term defence planning method.
Å drive med langtidsplanlegging, generelt, og for Forsvaret spesielt, innebærer å si noe om hvilke evner Forsvaret bør ha om 10–20 år. Umulig vil noen kanskje mene. Det er i hvert fall en uunngåelig utfordring at langtidsplanlegging er forbundet med stor usikkerhet. For å håndtere dette er det derfor viktig å ha en metode som tar hensyn til ulike typer usikkerhet. Om metoden ikke tar hensyn til denne usikkerheten vil relevansen av en langtidsplan reduseres. Ved å kartlegge ulike begrensninger i metoden og så foreslå tiltak som kan bidra til å videreutvikle de nåværende forsvarsanalysene til mer robuste analyser, så vil sannsynligheten øke for at vi identifiserer en mest mulig fleksibel forsvarsstruktur. Vi har derfor ønsket internt å øke vår egen kompetanse på usikkerhetsanalyser, og å gjøre vurderinger av usikkerhet i vår egen langtidsplanleggingsmetode. FFIs metode for langtidsplanlegging er basert på kapabilitetsanalyser som inkluderer både scenarioanalyser og strukturanalyser. Ved å bruke denne metoden ønsker man å identifisere en fleksibel og realiserbar styrkestruktur som kan håndtere det definerte ambisjonsnivået for Forsvaret på en kosteffektiv måte, både på kort og lang sikt. I tillegg bør metoden ta hensyn til eksterne forandringer som endringer i de sikkerhetspolitiske og økonomiske rammebetingelser i det allierte samarbeidet og i det definerte ambisjonsnivået. Den identifiserte styrkestrukturen må kunne tilpasses disse eksterne forandringer som kan skje i fremtiden. Å analysere usikkerhet og risiko er ikke en egen del av dagens metode. Indirekte tar man likevel hensyn til risiko i de ulike trinnene av metoden. Hensikten med denne rapporten er primært å evaluere begrensinger i metoden, og hvilke kon-sekvenser dette kan ha for analysene, hvordan disse begrensningene eventuelt blir håndtert, og om denne usikkerheten påvirker robustheten til metoden. I denne rapporten hevder vi at økt risiko-erkjennelse gjennom hele langtidsplanleggingsprosessen er nødvendig for å øke robustheten av vår nåværende metode. Videre vil den samlede risikoen når man identifiserer den optimale styrkestrukturen reduseres ved at man er mer oppmerksom på usikkerhet og mulige konsekvenser i hvert trinn av den kapabilitetsbasert metoden for langtidsplanlegging av Forsvaret. Denne rapporten ble skrevet i forbindelse med en konferanse som SAS-093 ”Risk based planning” arrangerte høsten 20112.
View Meta Data