Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre?

Author
Voldhaug, Jan Erik
Hansen, Bjørn Jervell
Lund, Ketil
Mykkeltveit, Anders
Rytir, Martin
Bentstuen, Ole Ingar
Date Issued
2021-11-11
Keywords
IKT
Stordata
Satellittkommunikasjon
5G
Project number
21/01819
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2952
Collection
Rapporter
21-01819.pdf
Size: 2M
Abstract
Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles kontinuerlig. Moderne IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er nødvendig for å understøtte Forsvarets operative evne. Samtidig har Forsvaret i dag delvis utdaterte IKT-løsninger. Problemstillingen som ligger til grunn for rapporten er hvordan teknologisk utvikling innen IKT kan gjøre Forsvaret bedre i stand til å løse sine oppgaver. Rapporten har som ambisjon å peke på muligheter og gi råd til Forsvarets ledelse om utnyttelse av IKT, og dermed bidra til at Forsvaret løser oppgavene sine bedre og mer effektivt. Rapporten beskriver utvikling innenfor fire utvalgte teknologiområder innen IKT, som vi mener kan få vesentlig betydning for Forsvarets utvikling, og hvilke muligheter denne utviklingen medfører. De fire områdene er: 1) Automatisert analyse av informasjon, 2) Skyteknologi, 3) Femte generasjons mobilteknologi (5G) og 4) Langtrekkende høyhastighetskommunikasjon. Deretter skisseres fire eksempler på hvordan disse mulighetene kan komme Forsvaret til gode. Eksemplene beskriver også mulige gevinster og utfordringer, herunder risikoer og kostnader, for Forsvaret. De fire eksemplene tar for seg i) effektiv og sikker IKT-infrastruktur, ii) samvirke i totalforsvaret, iii) mobilitet og hurtighet i militære operasjoner og iv) utnyttelse av sensordata. Rapporten fokuserer på operativ virksomhet fremfor virksomhetsstyring, ettersom militære operasjoner er Forsvarets aller mest krevende oppgaver og også det som i størst grad skiller Forsvaret fra andre virksomheter. Ut fra identifiserte gevinster og utfordringer, utleder rapporten en rekke anbefalinger som vi mener kan gjøre Forsvarets bedre. Anbefalingene er samlet i kapittel 5, og omhandler strategiske veivalg, fremskaffelser av materiell, utvikling av kompetanse og samarbeid med andre organisasjoner. Det er viktig å være klar over at denne rapporten har fokus på teknologi og teknologiske muligheter, og at rapporten kun har studert et utvalg av teknologiområder. Anbefalingene i rapporten bør leses i denne konteksten.
Information and communications technology is a pivotal part in the development of the Norwegian Armed Forces. This report investigates how the evolution within the field of information and communications technology can help make the Norwegian Armed Forces solve their tasks better and more efficiently. The report describes the technological development within four areas and the opportunities the development can give. The four areas are 1) exploitation of big data, 2) cloud technology, 3) fifth generation mobile network (5G), and 4) ubiquitous high-speed communication. Consequently, the report lays out four examples on how these opportunities can benefit the Norwegian Armed Forces, describing possible gains, risks and costs. The four examples consider i) efficient and secure ICT infrastructure, ii) cooperation with civil crisis management actors, iii) mobility in military operations, and iv) exploitation of sensor data. From the identified gains, risks and costs the report derives a number of recommendations that we believe will improve the ability of the Norwegian Armed Forces to solve their most demanding tasks. The recommendations include both acquisition of material, development of competency and cooperation with other actors. We stress that this report focuses on technology and that the report only considers selected areas within the field of information and communications technology and possible use of these in the Norwegian Armed Forces. The recommendations in the report must be read in this context.
View Meta Data