Helhetlig helse- og miljørisikovurdering av eksplosivforurensninger i Demoleringsfeltet i Svånådalen, Hjerkinn

Author
Voie, Øyvind A.
Rossland, Helle K.
Karsud, Tove E.
Longva, Kjetil S.
Date Issued
2014-06-27
Keywords
Demoleringsplass
Eksplosiver
Forurensning
Risikovurdering
Project number
2013/02680
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2787
Collection
Rapporter
13-02680.pdf
Size: 1M
Abstract
Det er tidligere påvist meget høye konsentrasjoner av eksplosiver i grunnen på demoleringsplassen i Svånådalen i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt. Det ble derfor gjort en risikovurdering av dette området med hensyn på mennesker, beitedyr og fugl for å kunne gi en pekepinn på risiko fra eksplosivforurensede områder i Norge generelt. Det ble tatt ut jord og vannprøver som skulle være representativt for feltet i sin helhet. Det ble funnet høye konsentrasjoner i jord av eksplosivene TNT (gjennomsnittlig 1058 mg/kg), RDX (gjennomsnittlig 107 mg/kg), samt mindre mengder av HMX og 2- og 4-ADNT som er et nedbrytningsprodukt av TNT. Det ble funnet mange synlige biter av TNT på overflaten, og mengden ble estimert til å være på rundt ett tonn for demoleringsfeltet. I vann ble det funnet moderat til høye konsentrasjoner av TNT, RDX, HMX, og 2- og 4-ADNT. Risikovurderingen viste at: • Demoleringsfeltet er uegnet for små barn som kan få i seg biter av TNT og bli akutt forgiftet. • For voksne ble det funnet at risikoen var akseptabel • Det anbefales imidlertid at heldekkende tøy og hansker benyttes under arbeid i slike felt. Ved arbeid som generer støv, f.eks. graving, anbefales åndedrettsvern. • Det ble ikke funnet noen nevneverdig risiko for sau i demoleringsfeltet. Dette på grunn av begrenset oppholdstid i feltet. Et annet viktig funn som reduserer risikoen, er at det er lite sannsynlig at sauer får i seg større eksplosivpartikler fra bakken. Risikoen er sannsynligvis liten for andre beitedyr i området, som moskus og rein. • Risikoen var også akseptabel for rype. • RDX har høyere akutt giftighet enn TNT, og kan derfor være et problem for beitedyr og fugler på steder der hvor RDX dominerer som overflateforurensning.
Very high concentrations of explosives in soils have previously been found at the demolition field in Svånådalen at Hjerkinn shooting range. A risk assessment of this “worst case” area has been conducted with regard to humans, grazing animals and birds in order to indicate the risk associated with similar contaminated areas in Norway. Representative soil and water samples were collected using a multi increment sampling strategy from different locations at the demolition field. High concentrations of TNT (mean concentration: 1058 mg/kg) and RDX (mean concentration: 107 mg/kg) was found in the soil. HMX and 2-and 4-ADNT was also found, but in lower concentrations. 2-ADNT and 4-ADNT are decomposition products of TNT. A large amount of visible TNT particles was found on the soil surface, and these particles were estimated to represent one ton of TNT for the entire demolition field. In water moderately to high concentrations of TNT, RDX, HMX, and 2 - and 4-ADNT were found. The risk assessment showed that: • The demolition field is unsuitable for small children, since they are likely to ingest particles of TNT and become acutely poisoned. • For adults, it was found that the risk was acceptable. • It is recommended that body-covering clothing and gloves are used during work in such fields. Work that generates dust, such as excavation, should be carried out with respiratory protection. • There was no significant risk to sheep in the demolition field. This is mostly due to the limited exposure time for the sheep in the field. Another important finding was that the probability for sheep to ingest particles of explosives from the ground was low. • The risk was also acceptable for the grouse. • RDX have higher acute toxicity than TNT and can be a problem for grazing animals and birds in places where RDX dominate as surface contamination.
View Meta Data