Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer

Author
Gulichsen, Steinar
Vatne, Dagfinn Furnes
Dahl, Per Kristian
Date Issued
2020-07-01
Keywords
Heimevernet
Langtidsplanlegging
Scenarioer
Kapabilitetskrav
Project number
20/01489
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2731
Collection
Rapporter
20-01489.pdf
Size: 731k
Abstract
Gjennom behandlingen av Landmaktsproposisjonen i 2017 besluttet Stortinget den videre utviklingen for landmakten i Forsvaret. I vedtaket ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med «en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver». For å svare på dette vedtaket ble det blant annet opprettet et prosjekt «Heimevernet mot 2030» ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som avsluttes i 2021. Denne rapporten er en del av dette prosjektet. I denne rapporten vil vi først gå gjennom prosjektets forslag til retningsgivende prinsipper for fremtidens heimevern basert på funnene i første del av prosjektet, før vi presenterer et sett med generiske oppdragstyper vi ser det som aktuelt å gi Heimevernet. Til slutt vil vi gå gjennom fire foreslåtte mulige ambisjonsnivåer som beskrives i form av hva Heimevernet kan innrettes for å få til. Disse ambisjonsnivåene er: • Ambisjonsnivå 1: Overvåking og respons • Ambisjonsnivå 2: Sikring og innsats • Ambisjonsnivå 3: Samtidig innsats • Ambisjonsnivå 4: Slagkraftig sikring og innsats Denne rapporten er et ugradert utdrag fra en gradert FFI-rapport som beskriver mer detaljert hvilke evner Heimevernet vil måtte ha for å løse de ulike generiske oppdragstypene. De ulike oppdragstypene kan oppsummeres i følgende fire kategorier: Bekjempe, Overvåke, Sikre og Samvirke. For å kunne ta en beslutning om hvordan Heimevernet skal innrettes spiller både oppdragene og ambisjonsnivåene vi presenterer i denne rapporten en viktig rolle. Ved å kombinere oppdragene med ambisjonsnivåene vil det være mulig å kvantifisere kravene til ulike fremtidige strukturalternativer for Heimevernet. Prosjektet vil jobbe videre med dette frem mot sommeren 2021, når sluttrapporten skal leveres. En slik sammenstilling vil synliggjøre hva et fremtidig Heimevern vil kunne gjøre. Dette vil gi beslutningstakerne et bedre grunnlag for å beslutte hvordan strukturen til Heimevernet skal bli i fremtiden. Den videre utviklingen av Heimevernet må vurderes opp mot helheten i forsvarsstrukturen, for å identifisere en mest mulig kostnadseffektiv styrkestruktur. Dette gjøres i de fireårige planprosessene for den videre utviklingen av forsvarssektoren. I dette arbeidet vil resultatene fra dette prosjektet være et viktig innspill, sammen med en rekke andre innspill som belyser andre deler av Forsvarets struktur.
In 2017 the Storting decided the future development of the Norwegian land force structure. The Storting also tasked the government to conduct a thorough review of the personnel, training, and equipment needs of the Home Guard. As a response to this task, a research project was established at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) to analyse the future Home Guard. This report is a part of that research project. The final report will be delivered in 2021. This report proposes a set of guiding principles for the future Home Guard, based on the first report from the project. Furthermore the report proposes a set of generic missions that could be given to the Home Guard. Finally, the report proposes the following four levels of ambition that can form the basis for the development of the future Home Guard; • Level of ambition 1: Surveillance and response • Level of ambition 2: Protection and engagement • Level of ambition 3: Simultaneous engagement • Level of ambition 4: Powerful protection and engagement The generic missions proposed in this report shows what the future Home Guard should be structured towards. In addition to command and control, the different missions proposed can be grouped into four different categories: Defeat, Observe, Secure, and Co-operate. The decision on how to structure the future Home Guard will depend on the missions and levels of ambition presented in this report. By combining the missions with the level of ambition it will be possible to quantify the requirements for different force structure alternatives for the future Home Guard. The project will continue the work resulting in a final report in the summer of 2021 where different alternative structures will be presented. This will give the political authorities an important input in order to reach a decision on how to structure the future Home Guard. In order to identify the most cost effective force structure for the entire Norwegian defence, the future Home Guard must be analysed conjunction with the rest of the force structure elements. This is done in the quadrennial defence review process. The results from this project and analysis covering other aspects of the force structure will serve as important inputs to this process.
View Meta Data