Har bruk av hvitt fosfor-ammunisjon i Regionfelt Østlandet ført til miljø- og helseeffekter? - resultater fra perioden 2015–2019

Author
Karsrud, Tove Engen
Johnsen, Arnt Magne
Date Issued
2021-02-04
Keywords
Skytefelt
Røykgranater
Hvitt fosfor
Overvåking
Risikovurdering
Project number
21/00284
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2834
Collection
Rapporter
21-00284.pdf
Size: 7M
Abstract
Denne rapporten beskriver miljøoppfølging etter bruk av ammunisjon med hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet (RØ) i perioden 2015–2019. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført oppdraget for Forsvarsbygg (FB) som har forvaltningsansvar for skyte- og øvingsfeltene i Norge. Rapporten presenterer og vurderer resultater fra prøvetakingen i 2019 og gir en oppsummering av alle aktivitetene og resultatene i oppdragsperioden. RØ er det eneste skytefeltet i Norge der det er tillatt å bruke ammunisjon med hvitt fosfor. Ved øving med artilleri- og bombekastergranater med hvitt fosfor blir Store Haraåsen benyttet som nedslagsområde. Forsvarets PFA-slette (prøve- og forsøksanlegg) benyttes også som nedslagsområde, hovedsakelig ved kvalitet- og sikkerhetstesting og ved opplæring i demolering av slik ammunisjon. I løpet av årene 2015–2019 ble det forbrukt i alt 582 kg hvitt fosfor fra ammunisjon i RØ. Årlig utslippstillatelse er 3500 kg. I jordprøver fra kratrene på Store Haraåsen er det målt hvitt fosfor opp mot 1430 mg hvitt fosfor/kg jord. Et slikt nivå er forventet kort tid etter skyting. Men hvitt fosfor brytes ned med tiden slik at det ikke antas å bli en akkumulering over tid i nedslagsområdene. Grunnen på Store Haraåsen og PFA-sletta er tørr og drenerende og fremmer nedbrytning av hvitt fosfor. I ett av kratrene har det imidlertid holdt seg et høyt nivå av hvitt fosfor stort sett gjennom hele perioden. I krateret, som er fra 2013, ble det målt 5150 mg fosfor/kg jord i 2015, og først i 2019 var konsentrasjonen redusert til 91 mg/kg. Den høye konsentrasjonen kan skyldes forhold rundt detonasjon av granaten, som har resultert i at større mengder hvitt fosfor er presset ned i bakken enn vanlig og etterlatt mye rester. I vannprøver som er tatt på hver sin side av PFA-sletta, er det aldri funnet spor av hvitt fosfor. I vannprøver fra vannkilder nedstrøms Store Haraåsen, ble det i 2017 funnet spor av hvitt fosfor på tre lokasjoner, i tillegg til 6,1 ng/L i prøvepunktet nærmest nedslagsområdet. Dette kan skyldes transport av hvitt fosfor med overvann siden det var mye nedbør i perioden etter skyting det året. Bortsett fra denne gangen er det ikke målt hvitt fosfor i vannprøvene i området rundt Store Haraåsen. De målte konsentrasjonene av hvitt fosfor i kratrene vurderes ikke å utgjøre en risiko for hverken mennesker eller dyr som ferdes i området. Forsvarets personell som gjennomfører rydding av skytefeltet, skal imidlertid være oppmerksomme på fare for eksponering av hvitt fosfor, og de bør benytte egnet verneutstyr.
This report describes monitoring of the use of white phosphorus ammunition in Regionfelt Østlandet (RØ) during the period 2015–2019. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) conducts the monitoring on commission from The Norwegian Defence Estates Agency (NDEA). The results from the sampling in 2019 are presented and assessed, and an overview of the results obtained during the period is provided. RØ is the only firing range in Norway where the use of white phosphorus ammunition is allowed. The impact area at Store Haraåsen is used for training with artillery shells and mortars containing white phosphorus. The test and verification area called PFA-sletta is also used as an impact area, mainly for quality and safety tests and for demolition training of such ammunition. During the period 2015–2019 582 kilos of white phosphorus was released in RØ. The annual permit is 3500 kilos. The maximum concentration of white phosphorus in soil samples from craters at Store Haraåsen was 1430 mg/kg. Such a level is expected shortly after firing. White phosphorus decomposes with time, and an accumulation of white phosphorus in the impact areas is unlikely. The soil at Store Haraåsen and PFA-sletta is mostly dry with good drainage, factors that will promote decomposition of white phosphorus. However, in one of the craters that originates from 2013, the concentration of white phosphorus has been higher. In this crater it was measured 5150 mg white phosphorus/kg in 2015, and the concentration did not lower until 2019 to 91 mg/kg. The prolonged high concentration in this crater may be caused by conditions during the detonation of the shell, which may have resulted in more residues of white phosphorus in the ground. White phosphorus has never been detected in water samples localized nearby the PFA test area. In 2017, traces of white phosphorus were detected in three locations downstream of Store Haraåsen, and a concentration of 6.1 ng white phosphorus/L was detected in the sampling point closest to the impact area at Store Haraåsen. This may have been caused by transport of white phosphorus due to heavy rainfalls after firing. Except from this incident white phosphorus has not been detected in water samples downstream of Store Haraåsen. The reported concentrations of white phosphorus in impact areas in RØ are considered not to represent any health risks to humans or animals that may reside shorter periods in the area. Military personnel cleaning the area must be aware of the risk of exposure to white phosphorus and should use protective equipment.
View Meta Data