Fremtidige utfordringer for Forsvarets logistikk – en trendanalyse

Date Issued
2011-02-08
Keywords
Logistikk
Globalisering
Klimaforandringer
Demografi
Project number
2011/00327
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2461
Collection
Rapporter
11-00327.pdf
Size: 2M
Abstract
Formålet med denne rapporten er å se nærmere på et utvalg trender som kan påvirke Forsvarets logistikk i fremtiden. Rapporten begynner med de store globale trendene, som klimaendringer og globale makroøkonomiske trender. Hva som skjer i den globale økonomien er vanskelig å forutsi, men det kan være nyttig å være oppmerksom på hvordan for eksempel Indias og Kinas økonomiske vekst vil påvirke Forsvaret. Også klimaet er i endring, noe som vil påvirke både operasjonsmønster, hvor Forsvaret deployerer i fremtiden, og hva slags type utstyr og utrustning vi bør kjøpe inn. I tillegg vil økte krav om et miljøvennlig Forsvar i fremtiden få enda større påvirkning på logistikken. Denne rapporten belyser også hvilke implikasjoner vi tror demografiske endringer som alders-sammensetning, fysiske ferdigheter og akademiske interesser i den norske befolkningen får for Forsvaret. Deretter følger en diskusjon om fremtidens norske Forsvar i et mer politisk og samfunnsmessig perspektiv, hvor vi drøfter ulike synspunkter på hvilken type forsvar logistikken skal understøtte. Siste del av rapporten dreier seg om nye logistikkonsepter, både sivile og militære, og hva disse kan innebære for Forsvarets logistikk. For Forsvaret er det mye lærdom å trekke fra hvordan sivile bedrifter tenker logistikk. For eksempel er de fleste sivile bedrifter lenger framme enn Forsvaret når det gjelder data og datakvalitet. På den annen side er det ikke alt sivile bedrifter gjør som passer i en militær kontekst. I tillegg utvikles det stadig nye militære logistikkonsepter, som er viktig å ha kjennskap og ta stilling til for det norske Forsvaret. Prestasjonsbasert logistikk er et konsept som allerede er under innføring i Norge, men som vi vil møte i enda større utstrekning i fremtiden. Konseptet Total Asset Visibility kan gi bedre synlighet og sporbarhet, ved at data-innhenting til dels automatiseres. Helt til slutt følger en drøfting og oppsummering av hvordan disse utviklingstrendene kan påvirke Forsvarets logistikk i fremtiden. Det er i hovedsak fire faktorer som vil gjøre seg gjeldende. For det første vil en del av de fremtidige utviklingstrekkene føre til nye, høye og til dels skiftende krav til Forsvaret og Forsvarets logistikk som gjør det vanskelig å planlegge langsiktig. For det andre vil det bli utfordringer innen kompetanse og rekruttering. Det vil bli færre gode kandidater, mer konkurranse med andre sektorer om de beste kandidatene, og neste generasjon arbeidstakere har også et annet forhold til arbeidslivet enn det dagens arbeidstakere har. For det tredje vil data og sikkerhet bli stadig mer viktig. Gode grunnlagsdata kan gi kostnadsbesparelser og bidra til en mer effektiv drift. Men ved at industrien kommer stadig lenger inn i Forsvarets forsyningskjeder kan det også oppstå krevende sikkerhetsutfordringer knyttet til datautveksling. For det fjerde kan økt konkurranse om arbeidskraft, nye operasjonsmønstre, strengere miljøkrav og ressursmangel gi økte kostnader for Forsvaret i fremtiden, selv om nye teknologiske løsninger og effektivisering ved hjelp av for eksempel gode grunnlagsdata også kan gi besparelser.
The purpose of this report is to have a closer look at a broad range of future trends that may affect the Norwegian Armed Forces logistics. The first section discusses global trends, such as macroeconomics and global climate change, and how these developments will influence the logistics support to the Norwegian Armed Forces. Next, we discuss some more national developments, such as demographic changes, and how this will influence the quality and the quantity of future labour supply. It is also important to look at the national political context, in terms of how the Armed Forces will be utilised, and what will be main tasks for the Norwegian Armed Forces in the future. This, of course, has implications for what sort of logistics support is needed in the future. The final part of this report is an overview of new developments in civilian and military logistics. The emphasis here is on what lessons can be learned from civilian logistics concepts, and also on what the new military logistics concepts such as Performance-Based Logistics entail for the Norwegian Armed Forces. Last, we provide a discussion and summary of how all these trends will affect the Norwegian Armed Forces logistics in the future. In essence, we see four main challenges. First, some aspects of the long-term developments will lead to new, high and challenging demands for the Armed Forces and the Armed Forces Logistics, making planning difficult. Second, there will be very significant challenges with regards to recruiting and keeping personnel with logistics qualifications. The good candidates will be fewer, and there will be increasing competition with the other sectors on recruiting and keeping the best logistics officers. Third, data and data quality will be of increasing importance in the future. Good quality data can potentially yield significant economic savings, and also contribute to more effective logistics management. However, the growing importance of industry cooperation may also lead to security challenges regarding data management and control. Fourth, we foresee increasing costs for the Norwegian Armed Forces logistics in the future, due to among other things growing competition on labour, more rigorous environmental requirements, and pressure on scarce resources such as oil, gas and minerals.
View Meta Data