Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker

Date Issued
2011-09-12
Keywords
Frekvensregulering
Radiomottakere
Elektronikk
Project number
2011/01624
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/880
Collection
Rapporter
11-01624.pdf
Size: 9M
Abstract
Formålet med denne rapporten er å utgi Thomas Thoresens masteroppgave ”Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker – En alternativ metode for å flytte bredbåndede RF-signaler opp og ned i frekvens” som ble utført våren 2011 ved prosjekt 1107 – Operativ EK-støtte til Forsvaret II (OPEK II). Masteroppgaven bestod i å analysere Sampling Up/Down Conversion (SUC/SDC) som en frekvenskonverteringsmetode for bredbåndede RF-signaler. Det var ønskelig å undersøke om denne metoden kan benyttes som et alternativ til Superheterodynprinsippet, ved å analysere ytelsen til en krets for opp-/nedkonvertering som benytter SUC/SDC. Gjennom en studie av bakgrunnsteori, simuleringer i MATLAB og praktiske laboratorieforsøk viser masteravhandlingen hvordan SUC/SDC kan benyttes til frekvenskonvertering. I tillegg vil fleksibiliteten øke og den fysiske størrelsen minke, ved at den digitale enheten flyttes nærmere antennen.
The purpose of this report is to publish Thomas Thoresens’s Masters Thesis ”Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker – En alternativ metode for å flytte bredbåndede RF-signaler opp og ned i frekvens” (”Sampling Up/Down Conversion – An Alternative Method in Moving Broadband RF Signals Up and Down in Frequency”) which was done during spring 2011 at FFI project 1107. The work consists of an analysis of Sampling Up/Down Conversion (SUC/SDC) as a frequency conversion method for broadband RF signals. The goal for the work was to examine this method as an alternative to the Superheterodyne principle, by an analysis of a circuit for up and down conversion that uses SUC/SDC. Through a study of background theory, MATLAB simulations and practical laboratory experiments the Master Thesis shows how SUC/SDC can by used as a frequency conversion method. In addition, the flexibility will increase and physical size decrease, as the digital unit is moved closer to the antenna.
View Meta Data