Fra teknologi til strategi og operasjoner – teknologiutviklingens påvirkning på militære styrker og bruken av militærmakt

Author
Diesen, Sverre
Date Issued
2022-08-22
Keywords
Forsvaret
Teknologi
Operasjonskonsept
Taktikk
Project number
22/01682
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3062
Collection
Rapporter
22-01682.pdf
Size: 2M
Abstract
Denne rapporten inngår i prosjektet Globale trender og militære operasjoner III, og behandler sammenhengen mellom teknologi og den operative bruken av militære styrker. Det vil si mellom teknologiutviklingen og konseptene for hvordan militære styrker mest hensiktsmessig kan operere rent taktisk, for å nå fastsatte mål. Er følgene av teknologiutviklingen store nok, kan den også få konsekvenser på strategisk nivå, fordi den endrer krigens politiske og sosiale kontekst. Dermed påvirkes også anvendeligheten av militærmakt relativt til andre makt- og påvirknings-midler. I denne rapporten vil vi legge vekt på den delen av koblingen som dreier seg om hvordan teknologi-utviklingen påvirker militære forhold. I mindre grad studeres tilbakekoblingen hvor konseptuell og annen tilpasning i seg selv fører til utvikling av ny teknologi. Det skyldes at slik «reaktiv» teknologiutvikling er vanskeligere å estimere, blant annet fordi militære forhold i dag påvirkes like mye av sivil forskning og utvikling som av militær. Det eksisterer ingen generell teori for teknologiutviklingens påvirkning på militære forhold. Dette gjør det vanskelig å studere hvordan dagens teknologiske trender vil påvirke fremtidige konsepter for bruk av militærmakt. Metoden som er valgt her er et litteraturstudium for å finne empiriske sammenhenger mellom dem. Disse sammenhengene benyttes i neste omgang til å etablere et analytisk rammeverk som tillater en mer systematisk studie av hvordan fremtidig teknologiutvikling kan forventes å påvirke taktiske, operasjonelle og strategiske forhold. Litteraturstudiet gir en oversikt over de historiske sammenhengene mellom teknologiutvikling og anvendelsen av militærmakt, både på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Herunder studeres betydningen av teknologiutviklingens drivere og på hvilken måte utviklingen foregår – stegvis, som større sprang eller som endring i forholdet mellom bestemte operative ytelser og deres økonomiske kostnad. Spesielt store blir konsekvensene der teknologiutviklingen enten skaper helt nye operasjonsdomener eller måter å operere på, eller der den endrer radikalt forholdet mellom en operativ ytelse og dens kostnad. Det foretas også en avgrensning av teknologiens betydning i forhold til andre innsatsfaktorer. Denne delen av rapporten beskriver videre bakgrunnen for og konsekvensene av den sterke kostnadsveksten som teknologi-utviklingen påfører både vårt og andre lands forsvar, før den behandler militære organisasjoners konservative tilnærming til ny teknologi. På grunnlag av disse empiriske sammenhengene utvikles det et analytisk rammeverk for å kunne studere og utlede operative konsekvenser av teknologisk utvikling mer systematisk. Teknologiutviklingen skaper i første hånd operative effekter, som for eksempel observasjon, tempo og ildvirkning. Effektene påvirker utførelsen av fem sentrale operative basisfunksjoner – kommando og kontroll, bekjempelse, manøver, beskyttelse og etterretning. Der basisfunksjon-ene påvirkes i tilstrekkelig grad utløser effektene dermed konseptuelle endringer i operativ adferd. Med dette rammeverket som verktøy vil vi i en senere rapport studere hvilke konseptuelle endringer som må forventes i årene fremover gitt dagens teknologiutvikling, og hvordan dette vil påvirke Forsvaret.
The interaction between technology and military operations is a project within the Global Trends III program at FFI, studying the impact of technological development on operational concepts. This is a dynamic relationship; since new technology can provide an operational edge, which may serve as a stimulus to develop other technologies to counter the effect – or, failing that, lead to conceptual changes in tactics and operational doctrine to adapt to the technological asymmetry. However, for the purpose of this report, we will concentrate on that part of the interaction, which concerns the initial impact of technology on military affairs, not the other way around. An improved understanding of this mechanism seems particularly appropriate at a time when the development of new technology accelerates, and where a greater ability to adjust to technology-driven change seems to be required. The lack of a comprehensive theory connecting technology and military affairs creates a methodological problem for a study of this kind. The approach selected here has therefore been a study of relevant literature to identify empirical parameters of significance when it comes to establishing such a connection. These parameters are then used to design an analytical framework supporting a more systematic evaluation of the military impact of future technological development. The literary study first explores the historical connection between technology development and the application of military force, at the tactical and operational level as well as the strategic. The significance of the drivers behind the development of new technology as well as its character – paradigmatic, incremental or dramatically changing the ratio between cost and effect – is considered. The limitations of technological superiority relative to other factors contributing to operational efficiency are described, as is the background and impact of the technology-driven increase in the cost of modern military weapon systems and platforms. Finally, in this part, the report deals with the inherent conservatism of military organizations when it comes to the use of new technology – i.e. their preference for using new technology to improve current operational concepts – rather than exploring the technology’s potential for radically improving such concepts. Based on the historical evidence the report then develops the analytical framework for capturing the operational implications of new technologies more systematically. Technology will create battlefield effects, which in their turn affect the operational functions – fire, manoeuvre, protection, etc. – leading to changes in operational behaviour. If these effects and their implied changes of conceptual patterns are sufficiently serious, their implications may be of a strategic order – changing the political and social context of warfare and by extension the utility of war itself. With this framework as a tool, and given the character and scope of emerging military technologies, the project’s next report will analyze what conceptual changes to today’s operational doctrines we must expect over the next decade, and how this will affect the development of the Norwegian armed forces.
View Meta Data