Fra sesjonsplikt til verneplikt for kvinner - motivasjon og seleksjon på sesjon del 1 årskullene 1992-1997

Date Issued
2016-02-22
Keywords
Førstegangstjeneste
Allmenn verneplikt
Kvinner i Forsvaret
Statistikk
Project number
16/00014
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1230
Collection
Rapporter
16-00014.pdf
Size: 625k
Abstract
FFI-prosjektet Forskning på årskull skal bidra til å identifisere målrettede tiltak som motiverer kvinner og menn til tjeneste i Forsvaret. Én av aktivitetene i dette prosjektet er å analysere data fra sesjon og førstegangstjeneste. I denne rapporten analyserer vi spørsmål og svar fra sesjon del 1 og seleksjon til sesjon del 2 fra den todelte sesjonsordningen ble innført for 1992-kullet høsten 2010 frem til og med 1997-kullet gjennomførte sesjon del 1 i 2015. 1992-kullet var det første årskullet med sesjonsplikt for kvinner, mens 1997-kullet var det første årskullet med allmenn verneplikt for kvinner. Analysen viser at det har vært en økt motivasjon for tjeneste i Forsvaret blant kvinner etter at allmenn verneplikt ble innført. Mens 17 % av kvinnene i 1996-kullet oppga at de ønsket tjeneste i Forsvaret på sesjon del 1, var det tilsvarende tallet for 1997-kullet 24 %. Analysen viser også en noe økt motivasjon blant menn fra 43 % i 1996-kullet til 47 % i 1997-kullet. For øvrig ser vi at de som er motivert for tjeneste i Forsvaret, stort sett har de samme særtrekkene som i tidligere årskull. De motiverte trener mer og er i bedre fysisk form enn andre ungdommer, og dette er en statistisk sammenheng som har blitt forsterket i løpet av perioden. Kvinner som ønsker tjeneste i Forsvaret, har dermed mer til felles med menn enn med andre kvinner når det gjelder fysisk aktivitet. Videre har de motiverte ungdommene gode karakterer, og karaktersnittet er stort sett noe høyere enn blant ungdommer ellers. Det er en høyere andel menn enn kvinner som selekteres til sesjon del 2, men forskjellen har blitt gradvis mindre i løpet av perioden. I 1997-kullet er det 22 % av kvinnene og 27 % av mennene som selekteres etter første gangs gjennomføring av sesjon del 1. I tillegg er det henholdsvis 8 % og 22 % som får utsettelse på sesjon del 1. Videre viser analysen i denne rapporten at de selekterte har mange av de samme særtrekkene som de motiverte, men i enda sterkere grad. De selekterte trener mer og rapporterer bedre fysisk form enn årskullet som helhet, og det er liten forskjell mellom selekterte kvinner og selekterte menn. De selekterte ungdommene har også i gjennomsnitt bedre skolekarakterer enn øvrige ungdommer, og forskjellen mellom kvinner og menn er også noe mindre blant de selekterte. Sesjon del 1 for 1997-kullet er den første muligheten til å vurdere mulige effekter av allmenn verneplikt for kvinner. Årene med sesjonsplikt for kvinner har vist oss at selv om det har vært en kraftig økning i antallet kvinner som har møtt til sesjon del 2, har det kun vært en moderat økning i andelen kvinner i førstegangstjeneste. Når kvinner ikke lenger har muligheten til å takke nei til tjeneste eller trekke seg fra et tilbud om tjeneste de har akseptert, må vi forvente en viss økning i kvinneandelen i førstegangstjeneste fremover.
One of the main tasks of the FFI-project Cohort Research is to identify measures which motivate men and women to serve in the Norwegian Armed Forces. One activity is to analyze data from the selection process to the compulsory military service. Since 2010 the selection process to the military service is divided into two parts. The first part, sesjon del 1, is an online form that all 17-year olds have to complete. A selection of candidates then have to attend the second part, sesjon del 2, which involves medical and other tests and an interview with an officer. It is compulsory for both men and women to take part in the selection process, but up until 2015 only men have been subject to a conscription duty. In this report we analyze the answers to sesjon del 1 and the selection to sesjon del 2. The analysis period is the first six years with a two-part selection process and compulsory participation of women. The last year in the period includes the annual age cohort 1997, in which both men and women are subject to a conscription duty. The analysis shows an increase in the percentage of women motivated for the military service after the conscription duty was introduced. While 17 % of the women born in 1996 were motivated for the military service, the percentage was 24 among women born in 1997. The analysis also shows a slight increase in motivation among men, from 43 % for men born in 1996 to 47 % for men born in 1997. Men and women who are motivated for the basic military service have a higher level of physical activity than other men and women, and this correlation has been strengthened throughout the period. They also have slightly better grades. A higher percentage of men than women are selected to sesjon del 2, but the difference has decreased throughout the period. For those born in 1997, 22 % of men and 27 % of women were selected for sesjon del 2 the first year. In addition, 8 % of men and 22 % of women are required to repeat sesjon del 1 the following year. Those selected for sesjon del 2 have many of the same characteristics as those who are motivated for the military service, with a higher level of physical activity and better grades compared to their peers. Sesjon del 1 for those born in 1997 is the first opportunity to assess possible effects of conscription duty for women. We expect a somewhat higher percentage of women completing the basic military service, now that it is not possible for women to refuse the basic military service or to withdraw from the basic military service once they have accepted the offer.
View Meta Data