Forurensninger av eksplosiver i Forsvarets skyte- og øvingsfelt : forundersøkelse av ulike baner med vekt på prøvetakingsmetoder

Date Issued
2008
Keywords
Forurensning
Ammunisjon
Sprengstoffer
Skytefelt
Prøvetaking - Miljøovervåking
Project number
2008/00535
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2109
Collection
Rapporter
08-00535.pdf
Size: 6M
Abstract
Det er foretatt undersøkelser i skyte- og øvingsfelt for å få en grov oversikt over utbredelse og omfang av eksplosivrelaterte forbindelser i ulike typer baner. Prøvetakingsmetoder og forskjellig prøvetakingsutstyr har vært utprøvd for å kunne gi anbefalinger om hvordan forurensning av eksplosiver i skyte- og øvingsfelt bør kartlegges. Det er utviklet metoder for forbehandling og kjemisk analyse av vann- og jordprøver. Formålet med de undersøkelsene som er gjennomført er å danne grunnlag for utarbeidelse av en veileder for avhending av skytebaner og øvingsfelt. Undersøkelsene har avdekket at forurensningen av eksplosiver er heterogent fordelt i de forurensede områdene. For å sikre mest mulig representative prøver ved prøvetaking er det derfor viktig at det blir tatt samleprøver fra definerte flater eller langs linjer eller sirkler. Det anbefales at disse samleprøvene bør bestå av minst 30 delprøver, slik at den totale prøvemengden overstiger 500 g jord. Prøveflatene må dekke et relativt lite areal, slik at lokale kildeområder blir påvist. En egnet størrelse på prøveflaten som en prøve representerer er 1 m2. Det anbefales bruk av en prøvekopp eller tilsvarende som beskrevet i denne rapporten for å sikre en kjent prøvetatt overflate. I tilfeller der dette ikke er mulig anbefales bruk av en skuffe på 20 – 30 ml. Før prøven analyseres må den forbehandles i form av tørking ved romtemperatur, siktes gjennom en 2 mm sikt og males ned til fint pulver i en mølle. Dette sikrer at prøven er homogen før det blir tatt ut prøve til kjemisk analyse. I nesten alle de områdene som er blitt undersøkt er det blitt påvist rester av eksplosiver, og det er HMX, RDX og TNT som dominerer. På standplass for artilleri, håndvåpen, panservernraketter og stridsvogn er det stort sett lave konsentrasjoner av eksplosiver. Rundt standplass for artilleri blir det imidlertid funnet mye rester av krutt som er destruert. Det er behov for å gjøre nærmere undersøkelser for å fastslå om det er høye konsentrasjoner av HMX rett foran standplass til panservernraketter. De høyeste konsentrasjonene av eksplosiver i målområder for artilleri og flybomber ser ikke ut til å være lokalisert nede i kratrene, men et stykke utenfor. I målområdet til panservernbaner er eksplosivforurensningen konsentrert rundt målobjektet, mens den i håndgranatbaner ser ut til å være ganske jevnt fordelt i hele banen. Det kan finnes høye konsentrasjoner av eksplosiver på demoleringsplasser. I sprengningsfelt er det funnet moderate mengder av eksplosiver. I alle de undersøkte områdene er det påvist høyest konsentrasjon av eksplosiver i overflaten. Det vil derfor i de fleste tilfeller ikke være behov for å ta kjerneprøver ved kartlegging av slike områder. Det er målt lave konsentrasjoner i vann fra bekker og elver i nærheten av områder som er forurenset med eksplosiver. Dette tyder på liten avrenning fra forurensede områder. I alle områder der det er funnet TNT er det også funnet rester av nedbrytningsproduktet ADNT, noe som viser at naturlig nedbrytning finner sted.
Investigation of contamination levels of explosives has been conducted in different military firing ranges. Various sampling strategies and sampling equipment have been tested. The aim of this work has been to develop recommendations on how firing ranges should be surveyed for explosive contamination. Methods for pre-treatment and chemical analysis are established for both soil and water samples. Results show that there is a large short-range spatial variability in the explosive concentration in surface soil. In order to get representative samples it is necessary to collect composite samples from discrete surface areas or along lines or circles. The composite sample should consist of at least 30 subsamples, which normally will give a total sample weight above 500 g. The sample area has to be small enough to give information about hot-spots. A suitable surface area for one sample is 1 m2. The corer described in this report or similar is recommended to collect soil samples. In cases where this is not possible a stainless steel scoop of 20 – 30 ml is recommended. Prior to chemical analysis a pre-treatment consisting of drying at room temperature, sieving through a 2 mm sieve and milling to a fine powder is necessary to obtain a homogeneous sample. Residues of explosives have been found in almost all sampled areas and HMX, RDX and TNT are dominating. The residue concentrations of explosives in soil from firing points for artillery, small arms, antitank and combat vehicles are fairly low. However, around the firing point for artillery, large amounts of excess propellant were found. Additional sampling is required in order to determine whether high concentrations of HMX occur in front of firing points for anti-tank rockets. In impact areas for artillery and bombs the highest concentration of explosives are not localized within craters, but are found outside the craters. The explosives residues in an impact area for an anti-tank firing range are concentrated around the target, while the residues are more evenly distributed in hand grenade ranges. High concentrations of explosives have been found in demolition ranges. Only moderate residues of explosives have been detected in blast training areas. In all tested areas the highest concentration of explosives is localized to the surface soil. In most cases it is therefore not necessary to collect core samples in contaminated areas. Low concentrations of explosives have been measured in water from creeks and rivers close to contaminated areas. This shows that the transport of explosives from contaminated areas into nearby waters is low. In all areas where TNT was detected, the degradation product of TNT, ADNT, was also detected, providing evidence that natural degradation is occurring.
View Meta Data