Forsvarsindustrien i Norge – statistikk for 2022

Author
Paulsrud, Mari
Date Issued
2023-11-01
Keywords
Forsvarsøkonomi
Statistikk
Økonomisk utvikling
Project number
FFI-rapport 23/01888
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3228
Collection
Rapporter
23-01888.pdf
Size: 2M
Abstract
Vi har studert nøkkeltall for 2022 fra virksomhetene i forsvarsindustrien i Norge. Industrien har samlet sett rapportert om vekst i forsvarsrelatert omsetning på 13 %. Både omsetningen til Forsvaret, andre norske kunder og utenlandske kunder steg. Alle virksomhetsstørrelsene rapporterte om oppgang, med unntak av de aller minste (mikrovirksomheter). Økningen i omsetningen til utenlandske kunder var drevet av økt forsvarsrelatert eksport (opp 15 %). Omsetningen i utenlandske datterskaper steg også (opp 7 %). Samlet forsvarsrelatert forskning og utvikling (FoU) falt med 21 %. Nedgangen gjaldt både egenfinansiert FoU og FoU finansiert av andre falt. De forsvarsrelaterte ordrereservene steg med hele 39 % det siste året. Antall forsvarsrelaterte årsverk i virksomhetene var 4 % høyere enn ved forrige måling. Antall årsverk i Norge steg med 8 %, mens antall årsverk i utenlandske datterselskap falt med 4 %. Grunnlaget for årets statistikk er innrapporterte tall fra 87 virksomheter, 4 færre enn i fjor.
We have studied key figures for 2022 in the defence industry in Norway. This industry reported a 13 % growth in defence-related revenue. The revenue from the Norwegian Armed Forces, the revenue from other Norwegian customers and the revenue from foreign customers all increased. All business sizes except micro-enterprises reported an increase in defence-related revenue. The increase in revenue from foreign customers is mainly due to increased export (+15 %). The revenue from foreign subsidiaries increased as well (+7 %). Research and development (R&D) decreased by 21 %. Both internally funded R&D and R&D funded by others declined. The defence-related order backlog increased by 39 %. The total number of defence-related full-time equivalents (FTE) increased by 4 %. The number of full-time equivalents in Norway (FTEs) increased by 8 %, while the number of foreign FTEs decreased by 4%. The statistics for 2022 are based on reported numbers from 87 enterprises, which is four fewer than last year.
View Meta Data