Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2020

Author
Pedersen, Jon Olav
Date Issued
2021-09-10
Keywords
Forsvarsindustri
Økonomisk utvikling
Statistikk
Project number
21/01784
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2942
Collection
Rapporter
Description
1565
21-01784.pdf
Size: 2M
Abstract
Statistikken for 2020 viser at utvalget av norske forsvarsvirksomheter leverer ca.17 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Forsvarsindustrien i Norge rapporterer en vekst i forsvarsrelatert omsetning på 20 % fra 2019 til 2020. Omsetning i det norske markedet økte med 15 %, mens omsetningen fra utenlandske kunder økte med 21 %. Økningen i omsetningen fra utenlandske kunder kommer som følge av både en økning i omsetning i utenlandske datterselskaper (5 %) og eksport (45%). Omfanget av forskning og utvikling (FoU) øker med 26 % fra 2019. Endringen kommer som følge av økt samfinansiert FoU, mens egenfinansiert FoU er uendret. Innkjøpskostnadene gikk ned med 14 % fra 2019 til 2020. Denne kostnadsreduksjonen kan tilskrives en reduksjon i innkjøp fra utenlandske leverandører (-26 %). Totalt antall forsvarsrelaterte årsverk økte med 10 % fra 2019 til 2020. Utviklingen viser en økning hvert år av totalt antall forsvarsrelaterte årsverk siden 2013.
The figures for 2020 show that the sample of Norwegian defence companies delivers approximately 17% of the Norwegian Armed Forces' total materiel investments. The defence industry in Norway reports a growth in defence-related revenue of 20% from 2019 to 2020. The revenue in the Norwegian market increased by 15%, while the revenue from foreign customers increased by 21%. The increase in revenue from foreign customers is due to both an increase in revenue in foreign subsidiaries (5%) and an increase in exports (45%). The scope of research and development (R&D) increased by 26% from 2019 to 2020. The change is due to increased co-financed R&D, while self-financed R&D is unchanged. Purchasing costs decreased by 14% from 2019 to 2020. This cost reduction can be attributed to a reduction in purchases from foreign suppliers (-26%). The total number of defence-related full-time equivalents (FTE) increased by 10% from 2019 to 2020. The development shows an increase every year in the total number of defence-related FTEs since 2013.
View Meta Data