Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2018

Author
Pedersen, Jon Olav
Date Issued
2019-09-17
Keywords
Forsvarsindustri
Økonomisk utvikling
Statistikk
Project number
19/02030
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2631
Collection
Rapporter
19-02030.pdf
Size: 2M
Abstract
Statistikken for 2018 viser en nedgang i antall forsvarsvirksomheter, fra 116 virksomheter i 2017 til 104 virksomheter i 2018. Nedgangen er primært knyttet til mikrovirksomhetene. Det er også en nedgang i alle omsetningstall, med unntak av omsetningen i utenlandske datterselskaper. Nedgangen er størst på det norske markedet, noe som indikerer økende konkurranse på hjemmemarkedet også i 2018. Eksporttallene viser en nedgang på 8 % fra 2017. Tallene for 2017 var imidlertid de høyeste vi har målt, og sett i et historisk lys er tallene for 2018 32 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Alle kategoriene av virksomheter har en økning i forhold til gjennomsnittet siden 2010. Størst er økningen for de store virksomhetene med en eksport som er 41 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Forskning og utvikling (FoU) har i 2018 en nedgang på 11 %, hvor kategorien egenfinansiert FoU har en nedgang på 35 %. Denne nedgangen kan relateres til mikrovirksomhetene (46 % nedgang) og de mellomstore virksomhetene (28 % nedgang). Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 2 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned.
The figures for 2018 show a decline in the number of defence-related companies, from 116 companies in 2017 to 104 companies in 2018. The decline is primarily related to the smallest companies. There are decreases in all of the indicators on defence-related revenue, with the exception of foreign subsidiaries. The decline is greatest in the Norwegian market, which indicates increasing competition in the domestic market for 2018 as well. Export figures show a decline of 8% compared to 2017. However, the figures for 2017 were at the highest level since 2010, and seen in a historical light, the figures for 2018 are 32% higher than the average since 2010. All business categories have increased in comparison to the average since 2010. The large companies have the most increase with exports that are 41% higher than the average since 2010. Research and development (R&D) is down 11% in 2018, with the category of self-funded R&D down 35%. This decline can be related to the smallest companies (46% decline) and mediumsized companies (28% decline). The number of defence-related full-time equivalent (FTE) increases by 2%. The increase is due to activities abroad, while the FTEs in Norway are declining.
View Meta Data