Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2017

Author
Pedersen, Jon Olav
Date Issued
2018-11-13
Keywords
Forsvarsindustri
Økonomisk utvikling
Statistikk
Project number
18/01675
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2495
Collection
Rapporter
18-01675.pdf
Size: 2M
Abstract
Hovedtall for norsk forsvarsindustri Tabell 0.1 Hovedtall for norsk forsvarsindustri. Det er oppgang i alle omsetningstall, men oppgangen er lavere enn økningen i Forsvarets materiellinvesteringer for 2017. Dette indikerer økende konkurranse for norske forsvarsvirksomheter på hjemmemarkedet. Som i fjor er det en vesentlig økning i eksport, hvilket også øker eksportandelen i forhold til samlede omsetningstall. I 2016 var eksportandelen i forhold til omsetning 35 %, i 2017 er den økt til 44 %. Samtlige kategorier av eksportmateriell øker, men også i år øker flerbruksvarer mest (43 % økning). Det bør også bemerkes at de små virksomhetene har en økning i eksport på 51 %. En del av veksten kan forklares med at det ble produsert materiell til lager i 2016 som ble eksportert først i 2017, men økningen kan også være en indikator på industriens styrkede konkurranseevne på utenlandske markeder. Forskning og utvikling (FoU) ble i 2017 vesentlig styrket med en oppgang på 31 %. Det er oppgang i alle kategorier, men samfinansiert FoU øker mest med 42 %. Innenfor denne kategorien er også økningen størst blant mikro-virksomhetene. Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 5 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned. Det er en økning på over 20 % i verdiskapingen fra 2016. Dette skyldes vekst i både lønnskostnader og driftsresultater. I kombinasjon med nedgang i innkjøpskostnadene viser dette en svak positiv marginutvikling for 2017.
Main figures for the Norwegian defence industry 2017 Table 0.1 Main figures for the Norwegian defence industry 2017. The total revenue figures show an increase from 2% to 5%. However, the increase is lower than the defence equipment expenditures of 2017. This indicates increased levels of competition for the Norwegian defence companies in the domestic market. There is a significant increase in exports (31% from 2016), which also increases the share of export in relations to total revenue (from 35% in 2016 to 44% in 2017). All the export categories increase, but dual-use shows the highest increase (43%). It should be noted that the small businesses have increased their exports with over 51%. Part of the growth can be explained by the fact that some materiel produced for stock in 2016 was exported in 2017. However, the increase is also a strong indicator of the industry's enhanced competitiveness in foreign markets. Research and development (R&D) was also significantly strengthened in 2017 with an increase of 31%. The category of co-financed R&D increases the most (by 42%). Within this category, the increase is also the highest among micro companies. Defence-related full-time equivalent (FTE) has an increase of 5%. The increase is due to activities abroad, while the FTEs in Norway are declining. There is a 20% increase in value creation since 2016. This is due to increase in both labour costs and operating results. In combination with a decline in cost of goods, the margin trend is also slightly positive.
View Meta Data