Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2011

Date Issued
2012-11-19
Keywords
Forsvarsindustri
Statistikk
Statistiske metoder
Project number
2012/02433
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/966
Collection
Rapporter
12-02433.pdf
Size: 881k
Abstract
Rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2011, og kommer som en årlig utgivelse fra FFI. Hensikten er å kartlegge virksomheten i forsvarsbedriftene og følge utviklingen over tid. Resultatene danner også et grunnlag for å gjøre mer omfattende studier av forsvars-industrien fremover. Den første delen av rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og driften av forsvars-industrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter blant annet omsetning, årsverk, eksport, verdiskaping, forskning og utvikling (FoU) og innkjøpskostnader. For flere av disse tallene har vi også skilt mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet, samt utviklingen siden 2009. I tillegg presenterer vi noen resultater fra Forsvarets regnskap, for eksempel hvilke typer leveranser Forsvaret har fått fra bedriftene. Nytt i år er at rapporten også viser en kurve fra de største bedriftenes årsregnskap. Den andre delen av rapporten gir en beskrivelse av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken. I denne delen opplyser vi også om frafall og usikkerhet i tallene.
This report presents statistics for the defense industry in Norway in 2011, and is an annual publication from FFI. The purpose of the study is to present an overview of the activity in the Norwegian defense sector and to monitor its development over time. The results create a basis for more comprehensive and detailed analysis of the defense industry in the future. The first part of the report presents selected key figures for the size and activity of the defense industry as a whole and by business categories. Key figures include revenues, man-labor years, value added, export, research and development (R&D) and sub-contracts. Many of the figures are split between civilian and military activity, also including the development since 2009. Further-more the report presents key figures from the financial statements of the Norwegian armed forces, such as type of the deliveries. The report will also for the first time present a curve based on the businesses annual financial statements. The second part of the report describes the data sources and the methods that form the basis for the statistics. In this part we also inform of non-response and insecurities in the statistics.
View Meta Data