FFIs støtte til sivile helsemyndigheter under koronapandemien - kvalitetskontroll av smittevernutstyr

Author
Blatny, Janet Martha
Breivik, Hanne
Dybwad, Marius
Bergaust, Julie Celine
Date Issued
2021-05-21
Keywords
CBRN
Fysisk beskyttelse
Helse
Samfunnssikkerhet
Sivilt beredskap
Project number
21/00689
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2895
Collection
Rapporter
21-00689.pdf
Size: 989k
Abstract
Rapporten beskriver hvordan Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støttet norske helsemyndigheter under koronapandemien i 2020–2021 og instituttets evne og kapasitet til å håndtere en tilsvarende fremtidig krise. 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at utbruddet av koronaviruset var en global folkehelsekrise. Siden da har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset. Koronapandemien har utfordret norsk beredskap og eksponert områder som må vurderes i utviklingen av fremtidig norsk beredskap. Kort tid etter utbruddet ga Forsvarsdepartementet (FD) tre prioriteringer for forsvarssektorens virksomhet under pandemien: i) opprettholde skarpe oppdrag, operativ evne og beredskap nasjonalt og sammen med allierte, ii) redusere smittefare i sektorens etater og dermed også bidra til å redusere risiko for smitte i samfunnet generelt, i tillegg til å ta vare på syke personer i etatene, og iii) støtte sivile myndigheter etter anmodning. FFI har fulgt opp FDs prioriteringer, inkludert forskning og utvikling (FoU) for sivile helsemyndigheter etter anmodning. FFI utvikler kontinuerlig forskningsbasert kompetanse først og fremst for å støtte Forsvarets behov. Med dette utgangspunktet har FFI tilpasset eksisterende utstyr og prosedyrer for å støtte helsesektorens behov for kvalitetskontroll av smittevernutstyr. I tillegg har FFI bidratt med rådgivning om smittevern og materiell, testet prøvetakingsutstyr, utredet en nasjonal kapasitet for dekontaminering og støttet norsk industri i utvikling av smittevernutstyr. FFIs støtte til helsemyndighetene har også bidratt til at forsvarssektoren innenfor rammen av totalforsvaret har forsterket sin rolle som kunnskapsleverandør for beredskapstiltak og som aktiv beredskapsaktør i håndtering av koronapandemien. Rapporten oppsummerer opparbeidet kunnskap og kapasitet som ble utviklet og etablert ved FFI under håndteringen av koronapandemien. Rapporten belyser noen områder der FFI kan bidra til å styrke videreutviklingen av norsk beredskap mot tilsvarende fremtidige kriser og i rammen av totalforsvaret.
This report describes the support to Norwegian health authorities from the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) during the Covid-19 pandemic in 2020–2021 and the capabilities the institute holds to handle similar crises in the future. The World Health Organization (WHO) declared 30 January 2020 that the corona virus outbreak was a global public health crisis. Since this date, the government and authorities have continuously implemented measures to reduce the spread of the virus in society. The new coronavirus is identified as SARS-CoV-2. The corona virus pandemic has challenged Norwegian emergency preparedness and illuminated areas that must be considered in the development of the future Norwegian emergency preparedness. Shortly after the outbreak of the pandemic, the Ministry of Defence (MoD) highlighted three priorities for the defence sector during the pandemic: i) maintain sharp missions, operational capability and preparedness nationally and together with allies; ii) reduce the risk of infection in the sector's agencies and thus contribute to reducing the risk of infection in society in general, as well as taking care of vulnerable employees in the agencies; and iii) support civilian authorities upon request. FFI has responded to the MoD’s priorities, including contributed with research in support to civilian health authorities upon request. FFI continuously develops research-based knowledge, first and foremost for the Norwegian Armed Forces. With this knowledge, FFI adjusted existing equipment and procedures to support the health sector with quality control of infection control equipment such as personal protective equipment (PPE) and medical devices. Additionally, FFI has provided advice related to infection control, tested and evaluated sampling methods, assessed decontamination solutions, as well as supported Norwegian industry in their development of protective equipment. The support FFI has provided the health authorities has also supported the Norwegian Armed Forces, through the total defence framework, as the knowledge provider for emergency measures and as an active actor within public security of the handling of the corona virus pandemic. This report summarizes knowledge and capabilities that were developed and established at FFI during the corona virus pandemic. The report illuminates some of areas where FFI can support and strengthen the development of Norwegian preparedness for similar crises in the future, also in a Total Defence perspective.
View Meta Data