FFIs deltakelse i SIBCRA-laboratorieøvelse for blandede prøver, november 2007 - februar 2008

Date Issued
2010
Keywords
NATO
Beredskap
Prøvetaking
Laboratorier - Sikkerhet
Project number
2010/01276
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2476
Collection
Rapporter
10-01276.pdf
Size: 599k
Abstract
FFI deltok i en laboratorieøvelse arrangert av SIBCRA Subgroup” (under ”NAAG/JCG CBRN”), med varighet fra november 2007 til februar 2008. Hensikten var å analysere miljøprøver som kunne inneholde blandinger av både biologiske, kjemiske og radiologiske trusselstoffer (heretter kalt blandede prøver). Øvelsen ble arrangert for å styrke NATOs kompetanse for håndtering av ukjente og/eller blandede prøver. Instituttets deltakelse støttet den interne oppbygningen av en laboratoriekapabilitet for ukjente prøver som kan inneholde kjemiske, biologiske og/eller radiologiske trusselstoffer. Særlig har dette tverrfaglige samarbeidet ført til en helt nødvendig diskusjon omkring, og etablering av, et foreløpig utkast til felles prosedyrer for mottak og håndtering av slike prøver. Øvelsen har dessuten brakt for dagen problemstillinger som oppstår i grensesjiktet mellom de tre laboratoriene (fagfeltene biologi, analytisk kjemi og radiokjemi), og som behøver videre undersøkelser.
In the period November 2007 to February 2008, FFI participated in a laboratory exercise held under the auspices of NATO’s “SIBCRA Subgroup” (a part of “NAAG/JCG CBRN”). The backdrop for the exercise was NATO’s wish to strengthen the alliance’s competence on handling unknown and/or mixed samples (samples potentially containing biological, chemical and radiological threat agents). FFI’s participation was part of an internal effort to establish an capability for laboratory analyses of unknown samples with the possible content of chemical, biological and/or radiological agents. This interdisciplinary cooperation has in particular led to a necessary discussion on, and the establishment of, a set of draft common procedures for the receipt and handling of such samples. Further, the exercise has helped reveal certain problems that arise in the interface between the three distinct laboratories (the technical disciplines biology, analytical chemistry and radiochemistry), which require further investigations.
View Meta Data