Faryab Survey wave 9 - two years after the redeployment of Norwegian forces from Faryab

Date Issued
2015-06-09
Keywords
Opinionsundersøkelser
Afghanistan
Operasjonsanalyse
Project number
2015/00413
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1139
Collection
Rapporter
15-00413.pdf
Size: 1M
Abstract
Wave 9 of the Faryab Survey was conducted in October 2014. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). It consists of 53 questions covering three main areas: Security, development and governance, in line with both the Norwegian and the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) strategies. In addition, six questions have been added regarding the presidential election in 2014. In total, 1424 people in Faryab between 18 and 81 years of age were interviewed. The result in October 2014 shows that only 39% of the respondents believe things are going in the right direction in Faryab today, while 33% say the opposite. This is about the same situation as seen one year ago. Since the transition of security responsibility in 2012 the trend has been that more and more believe it is a mixed situation, with some things going in the right direction while others go in the wrong direction. Unemployment is still stated as the biggest problem in Faryab, like it has been throughout all the waves. But in October 2014, almost as many believe the security situation is the biggest problem. The perception of the security situation is at the most negative throughout the survey series. In October 2014, 35% reply that they are satisfied with the situation. One reason for this might be the security threats and incidents during the election period. The Afghan National Police is considered an important security provider, and the impression of the Afghan National Security Force (ANSF) is still good. The overall perception of the government has been good, but with a declining support amongst the population. 57% express that the provincial government does a good job. Nevertheless, the fairly good impression is somewhat contradicted by the fact that corruption amongst the government officials is stated as a problem. Looking at the Pashtuns, this ethnic group is more negative to the situation compared to the average in Faryab. Primarily, the negative differences are with regards to development and partly security. One reason for this might be that the Pashtun villages have much poorer living standards compared to Faryab overall, with 99% of the Pashtun respondents living with poor roads and poor or no access to water and electricity (one day a week or less). Despite the significant number of respondents in the survey, every poll suffers from limitations and biases. This is especially relevant in conflict areas, due to limitations in the areas available for the interviewers, or respondents may be afraid of expressing their real opinions, amongst others. The results of October 2014 are likely to be the final in the Faryab Survey series. Whether or not the needs on ground have been met requires more in-depth analysis of the data combined with other data sources.
Faryab Survey wave 9 ble gjennomført i oktober 2014. Spørreskjemaet brukt i undersøkelsen er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med det norsk-ledede Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). Meningsmålingen består av 53 spørsmål som dekker de tre hovedområdene: sikkerhet, utvikling og styresett. Dette er i tråd med både den norske og den NATO-ledede International Security Assistance Force (ISAF) sin strategi. I tillegg har det blitt lagt til seks spørsmål som omhandler president-valget i 2014. I alt ble 1424 personer i Faryab intervjuet. Disse var mellom 18 og 81 år. Resultatet fra oktober 2014 viser at kun 39 % av respondentene mener ting går i riktig retning i Faryab i dag, mens 33 % sier det motsatte. Dette er omtrent den samme situasjonen som i oktober 2013. Siden overføringen av sikkerhetsansvaret fra ISAF til afghanerne selv i 2012 har trenden vært at flere og flere mener det er en delt situasjon hvor noe går i rett retning, mens annet går i feil retning. Arbeidsledighet anses fortsatt som det største problemet i Faryab, og det har det vært gjennom alle ni målingene. Men i oktober 2014, mener nesten like mange at sikkerheten er det største problemet. Synet på sikkerhetssituasjonen er det mest negative siden 2010. I oktober 2014 svarer kun 35 % at de er fornøyde med sikkerhetssituasjonen. En grunn til denne misnøyen kan være sikkerhetstruslene og -hendelsene under presidentvalget. Det afghanske politiet er ansett som en viktig sikkerhets-aktør, og inntrykket av de afghanske sikkerhetsstyrkene er fortsatt godt. Det generelle inntrykket av styresmaktene har vært bra, men med en nedadgående støtte blant befolkningen. 57 % mener provinsmyndighetene gjør en god jobb. Selv om befolkningen har et godt inntrykk av styresmaktene, blir korrupsjon blant offisielle styresmakter sett på som et problem. Pashtunere er mer negative til situasjonen sammenlignet med gjennomsnittet i Faryab. Først og fremst gjelder dette innen utviklingsrelaterte spørsmål samt sikkerhet. En årsak til dette kan være at de pashtunske landsbyene har dårligere levestandard i forhold til snittet i Faryab. 99 % av de pashtunske respondentene som ble intervjuet i denne meningsmålingen, lever med dårlige veier og dårlig eller ingen tilgang til vann og elektrisitet (én dag i uken eller mindre). Til tross for et betydelig antall respondenter som har blitt intervjuet, har alle meningsmålinger avgrensninger og usikkerhet knyttet til seg. Dette gjelder spesielt for målinger i konfliktområder, blant annet fordi enkelte områder kan være utilgjengelige og noen respondenter kan være redde for å uttrykke sine virkelige meninger. Faryab Survey wave 9 fra oktober 2014 er sannsynligvis den siste i rekken av spørreundersøkelser fra Faryab. Spørsmålet om behovene på bakken har blitt tilfredsstilt krever flere analyser av det eksisterende datamaterialet kombinert med andre datakilder.
View Meta Data