Faryab survey wave 8 : a year after the redeployment of Norwegian forces from Faryab

Date Issued
2014-01-24
Keywords
Opinionsundersøkelser
Afghanistan
Operasjonsanalyse
Project number
2014/00064
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1036
Collection
Rapporter
14-00064.pdf
Size: 974k
Abstract
Wave 8 of the Faryab Survey was conducted in October 2013. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooperation with the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). It consists of 53 questions covering three main areas: Security, development and governance, in line with both the Norwegian and the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) strategies. In total, 1441 people in Faryab between 18 and 80 years of age were interviewed. The result in October 2013 shows that only 40% of the respondents believe things are going in the right direction in Faryab today, while 36% say the opposite. This is about the same situation as seen a year ago, just after the transition of security responsibility from ISAF to Afghan leadership. Unemployment is still clearly stated as the biggest problem in Faryab, like it has been throughout all the waves. The perception of the security situation is also about the same as a year ago, just after the transition, but has deteriorated compared to April 2013. In October 2013, 40% reply that they are satisfied with the situation. The Afghan National Police is considered an important security provider, and the impression of the Afghan National Security Force (ANSF) is still good. The overall perception of the government is still good. 61% express that the provincial government does a good job. This is significant lower than in April 2013, but somewhat higher than in October 2012. Nevertheless, the good impression is somewhat contradicted by the fact that corruption amongst the government officials is stated as a problem. Looking at the Pashtuns, this ethnic group is more negative to the situation compared to the average in Faryab. Primarily, the negative differences are with regards to development and partly security. One reason for this might be that the Pashtun villages have much poorer living standard compared to Faryab overall, with 98% of the Pashtun respondents in this wave living with poor roads and poor or no access to water and electricity (one day a week or less). Despite the significant number of respondents in the survey, every poll suffers from limitations and biases. This is especially relevant in conflict areas, for instance because there might be limitations in the areas available for the pollers, or respondents may be afraid of expressing their real opinions. Wave 8 of October 2013 is likely to be the final in the Faryab Survey series. Its future lies in indepth analysis combined with other data sources, but the current results give the last insight into up-to-date perceptions of the population of Faryab based on our approach. On many topics the results are more negative than in April 2013, and approximately down to the levels of October 2012. As a result, it is reasonable to say that the results of April 2013 did not establish a new positive trend in Faryab.
Faryab Survey wave 8 ble gjennomført i oktober 2013. Spørreskjemaet brukt i undersøkelsen er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med det norsk-ledede Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). Meningsmålingen består av 53 spørsmål som dekker de tre hovedområdene; sikkerhet, utvikling og styresett, i tråd med både den norske og den Nato-ledede International Security Assistance Force (ISAF) sin strategi. I alt ble 1441 personer i Faryab intervjuet. Disse var mellom 18 og 80 år. Resultatet fra oktober 2013 viser at kun 40 % av respondentene mener ting går i riktig retning i Faryab i dag, mens 36 % sier det motsatte. Dette er omtrent den samme situasjonen som i oktober 2012 rett etter overføringen av sikkerhetsansvaret fra ISAF til afghanerne selv. Arbeidsledighet anses fortsatt som det største problemet i Faryab, og det har det vært gjennom alle åtte målingene. Synet på sikkerhetssituasjonen er også som på samme nivå som for ett år siden, men har blitt noe verre sammenlignet med i april 2013. I oktober 2013, svarer 40 % at de er fornøyde med sikkerhetssituasjonen. Det afghanske politiet er ansett som en viktig sikkerhetsaktør, og inntrykket av de afghanske sikkerhetsstyrkene er fortsatt godt. Det generelle inntrykket av styresmaktene er fortsatt godt. 61 % mener provinsmyndighetene gjør en god jobb. Dette er signifikant lavere enn i april 2013, men noe høyere enn i oktober 2012. Selv om befolkningen har et godt inntrykk av styresmaktene blir korrupsjon blant offisielle styresmakter sett på som et problem. Pashtunere er mer negative til situasjonen sammenlignet med gjennomsnittet i Faryab. Først og fremst gjelder dette innen utviklingsrelaterte spørsmål i provinsen, samt sikkerhet. En årsak til dette kan være at de pashtunske landsbyene har dårligere levestandard i forhold til snittet i Faryab. 98 % av de pashtunske respondentene som ble intervjuet i denne meningsmålingen, lever med dårlige veier og dårlig eller ingen tilgang til vann og elektrisitet (én dag i uken eller mindre). Til tross for et betydelig antall respondenter som har blitt intervjuet, har alle meningsmålinger avgrensninger og usikkerhet knyttet til seg. Dette gjelder spesielt for målinger i konfliktområder, blant annet fordi enkelte områder kan være utilgjengelige og noen respondenter kan være redde for å uttrykke sine virkelige meninger. Faryab Survey wave 8 fra oktober 2013 er sannsynligvis den siste i rekken av spørreundersøkelser fra Faryab. Fremtidige analyser vil bli utført basert på det eksisterende datamaterialet kombinert med andre datakilder. Denne rapporten gir derfor det siste oppdaterte innblikket i befolkningens oppfattelse av situasjonen i Faryab ut fra vårt undersøkelsesopplegg. Innenfor mange tema er resultatene mer negative enn i april 2013, og omtrent på nivå med oktober 2012. Som et resultat av dette er det rimelig å si at resultatene i april 2013 ikke etablerte en varig positiv trend i Faryab.
View Meta Data