Faryab survey - wave 4

Date Issued
2012-03-08
Keywords
Opinionsundersøkelser
Afghanistan
Operasjonsanalyse
Project number
2012/00475
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/913
Collection
Rapporter
12-00475.pdf
Size: 788k
Abstract
The Faryab Survey wave 4 was conducted in October 2011. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). It consists of approximately 50 questions covering the three main areas: Security, development and governance, in line with both the Norwegian and the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) strategies. In total, 1388 people in Faryab were interviewed. These ranged between 18 and 80 years of age. 47% of the respondents were female and 53% male. 53% of the respondents answer that Faryab is developing in the right direction. There is however a slightly negative trend. Unemployment is clearly stated as the biggest problem in Faryab, and it has been through all the four waves. The perception of the security situation seems to have a seasonal variation: The respondents are more positive to the security situation in the spring compared to in the fall. The Afghan National Police is considered as an important security provider, and the impression of the Afghan National Security Force is good. Still, there is a negative trend from previous waves. The overall perception of the government is good. Nevertheless the good impression of the government is somewhat contradicted by the fact that corruption amongst the government officials is stated as a problem. It is worth noticing that the Afghan people may be uncomfortable in criticising the authorities. The opinion of the women and men in the survey is fairly similar. The results show a few areas where women are more positive. For instance women are, in general, more positive to ANSF, and to the situation today compared to a year ago. When comparing the answers for Pashtunes with the answers for Faryab we find that the Pashtunes are much more dissatisfied with their own situation and the development in their area than the overall population in Faryab. The population in Faryab assess the situation in Faryab somewhat more positively compared to the population in Afghanistan. However, the population in Faryab is more dissatisfied on some subjects. Despite the significant number of respondents in the survey, every poll suffers from limitations and biases, especially in conflict areas. To get a better understanding of the biases and gain a better picture of development trends over time, FFI has an ambition to continue to conduct surveys regularly.
Faryab Survey wave 4 vart gjennomført i oktober 2011. Spørjeskjemaet som vart nytta er utviklet av Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) i samarbeid med det norsk-leia Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). Meiningsmålinga består av omlag 50 spørsmål som dekker dei tre hovudområda: tryggleik, utvikling og styresett, i tråd med strategiane som er lagt av norske myndigheitar og den NATO-leia International Security Assistance Force (ISAF). Total vart 1388 persona intervjua i Faryab. Desse var mellom 18 og 80 år. 47 % av respondentane var kvinner og 53 % menn. 53 % av respondentane svarer at Faryab utviklar seg i riktig retning. Det er like fullt ei lita negativ trend. Arbeidsløyse er det største problemet i Faryab og har vore det i alle fire undersøkingane. Inntrykket av tryggleikssituasjonen ser ut til å variere med årstida: Respondentane er meir positive til tryggleikssituasjonen om våren samanlikna med hausten. Det afghanske politiet vert sett på som ein viktig leverandør av tryggleik, og inntrykket av dei afghanske tryggleiksstyrkane er godt. Det er likevel ei negativ trend samanlikna med tidlegare undersøkingar. Det generelle inntrykket av styresmaktene er godt. Dette står noko i motstrid til det faktum at korrupsjon blant offisielle styresmakter vert sett på som eit problem. Det er verdt å merka seg at afghanarar kan vera ukomfortable med å kritisera myndighetar. Meiningane til kvinner og menn i undersøkinga er forholdsvis like. Resultata viser eit par områder der kvinner er meir positive. Til dømes er kvinner, generelt meir positive til ANSF og med situasjonen i dag i høve til for eit år sidan. Når ein samanliknar svara frå pashtunarar med svara frå Faryab finn me at pashtunarane i Faryab er mykje meir misnøgd med deira eigen situasjon og utviklinga i deira område enn befolkninga generelt i Faryab. Befolkninga i Faryab vurderar den generell situasjonen i Faryab noko meir positivt samanlikna med korleis befolkninga i Afghanistan vurdere sin situasjon. Men befolkninga i Faryab er noko meir negativ på enkelte andre spørsmål. Trass det store talet av respondentar som vart intervjua, alle spørjeundersøkingar har avgrensingar og uvisse. For å få ei betre forståing av uvissa og for å få eit betre bilete av trendane over tid legg difor FFI opp til å gjennomføra slike undersøkingar med jamne mellomrom i Faryab.
View Meta Data