Faen, jeg skulle blitt grenader, vært litt Johnny Enkeltmann før jeg tok det videre – motivasjonsfaktorer, rekruttering, seleksjon og bibeholdelse av grenaderer og befal i Hæren

Author
Hellum, Nina
Date Issued
2019-01-22
Keywords
Rekruttering
Seleksjon
Grenader
Hæren - Karriere
Førstegangstjeneste
Project number
18/02189
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2527
Collection
Rapporter
18-02189.pdf
Size: 3M
Abstract
Denne studien er en del av et tverrfaglig arbeid hvor FFI har sett på førstegangstjenesten som rekrutteringsbrønn for videre karriere i Forsvaret. Gjennom 2 feltarbeid og 53 semistrukturerte intervjuer, i tillegg til bred kontakt med nøkkelpersonell, har det blitt samlet inn et bredt empirisk materiale som presenteres i denne rapporten. Hva tenker menige og spesialister (grenaderer og befal) om videre karriere i Forsvaret? Og hvordan foregår rekrutterings- og seleksjonsprosessen? Fremover vil førstegangstjenesten bli en viktig inngangsport til videre karriere i Forsvaret siden utdanningsløpet for å bli spesialist starter der. Det viser seg at til tross for mulighet for en lengre ståtid, er det mange av informantene som anser grenaderyrket som en «midlertidig greie». De søker å være en slags «Johnny Enkeltmann» der de kan utvikle egne soldatferdigheter og få spennende opplevelser, uten å ha et lederansvar. På befalsiden er det og en betydelig andel som ønsker seg en militær utdannelse for så å kunne bruke den i det sivile. Mange soldater sier de ønsker forutsigbarhet og trygghet, noe de ikke opplever mulighetene i spesialistsøylen gir i tilstrekkelig grad. Derfor blir de kun en kort tid i Forsvaret. I følge dem gir en sivil utdannelse mer å «falle tilbake på» enn en militær karriere som muligens er over i 35-års alderen. Flere nevner militær erfaring og utdanning som et springbrett til videre utdannelse og karriere utenfor Forsvaret. For å vidererekruttere menige til en karriere i Forsvaret er det flere aspekter som spiller inn. Anerkjennelse og tilhørighet, tjenestestedets geografiske beliggenhet, faglig utvikling, en velsmurt organisasjon, gunstige arbeidsforhold og insentiver, samt sosiale faktorer som trivsel og velferd påvirker hvilke beslutninger soldatene tar med hensyn til egen fremtid. Det gode fellesskapet og samholdet på Setermoen blir trukket frem av mange av informantene i denne studien som motiverende. Spesielt gjelder dette for de unge tilsatte hvor få av dem har familie i nærheten. Å bo billig på tjenestested er ett av kriteriene flere har for å ville bo i «gokk». Varslede reduksjoner i bostøtte og andre gunstige ordninger, møtte stor motstand blant deltakerne i studien. Fysisk styrke og aktivitet er fremtredende i Hæren og en viktig del av hva soldatene selekteres på. Selve grenaderopptaket er en gjennomgående grundig prosess med fysiske tester, medisinsk seleksjon, utsiling basert på tjenesteuttalelser, 8 km pakningsløp, intervju og mestringsøvelse. Seleksjonen frembringer en relativt homogen gruppe, noe som kan være nødvendig i en militær kontekst. Ledere har stor påvirkningskraft overfor soldatene når det gjelder motivasjon for videre tjeneste, gjennom tilbakemeldinger og tilrettelegging for kompetansebygging. I en studie som denne med et stort empirisk materiale, kan det være utfordrende å peke ut hvilke funn som er mer vesentlige enn andre. Hva som motiverer og demotiverer for militær tjeneste kan variere individuelt. Denne rapporten gir et bilde av hva som går igjen hos informantene, samt peker på ulike aspekter ved militært liv og arbeid som kan innvirke på flyten av personell.
This study is a part of an interdisciplinary project where FFI (The Norwegian Defence Research Establishment) has examined how conscription service can be used to recruit eligible soldiers towards a professional military career. With 2 fieldworks and 53 semi structural interviews, in addition to an ample contact with key personnel, a large empirical material is being presented here. What considerations do conscripts, regulars, and non-commissioned officers take concerning a possible career in the military? How does the process of recruitment and selection work? In the future, conscription will play a central part as a gateway to a further career in the military since the path to becoming enlisted starts there. Despite the possibility of a longer service period for regulars, many regard this profession as a “temporary thing”. They want to become some sort of “Johnny Singleman”, developing their own soldier skills and going through exciting experiences, without having to engage in leadership responsibilities. Predictability and security were mentioned as important factors. Many choose a short military career followed by civilian studies, claiming they want something to “fall back on”. Several use their military education and background as a stepping stone to pursue a civilian education or career. In order to recruit conscripts for a military career, there are several key features. Acknowledgment and affiliation, geographical work location, professional development with accreditation, a smoothly run organisation, favourable work conditions and incentives, and also social factors as wellbeing and welfare. The unity of the social community at Setermoen is mentioned by many soldiers as significant for them to stay there. Discounted housing is one of the factors many mention as a condition for complying to live “in the middle of nowhere”. Reductions in incentives like housing and commuting benefits are met with great resistance by the informants. Physical strength and activities are encompassing in the Norwegian Armed Forces, as well as being a standard for selection criteria. The selection procedure of regulars is a thorough process including physical tests, medical selection, service statements, 8 km race wearing military gear, interview, and a coping exercise/test. The selection process brings forth a rather homogenous group, which might be necessary in a military context. Also, importantly, leaders have a tremendous potential power of influence over the young soldiers concerning motivation for a further career, through feedback and facilitating a qualifying attainment of military credentials. In a study like this with a vast ethnographic material, pinpointing which findings are more significant than other proves a challenge. What motivates for military service varies quite a lot individually. However, this report gives an impression of what is repeatedly stated by informants, in addition to mentioning several aspects of military life and service which might influence the personnel situation.
View Meta Data