Experiment report: "SOA - Cross Domain and Disadvantaged Grids " - NATO CWID 2007

Date Issued
2007
Keywords
Nettverksbasert forsvar
Tjenesteorientert arkitektur
Informasjonssikkerhet
Project number
2007/02301
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2050
Collection
Rapporter
07-02301.pdf
Size: 1M
Abstract
Våren 2007 deltok til sammen tre prosjekter fra FFI på øvelsen NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) på Jørstadmoen. Deltagelsen var samlet under ett forsøk med navnet ”SOA – Cross Domain and Disadvantaged Grids”. Prosjektene som deltok fra FFI var: 1086 – Sikker gjennomgående SOA, 1085 – SEMANTINI og 1084 – SINETT. Førstnevnte prosjekt var toneangivende, mens de to andre spilte mindre, men viktige, roller. CWID er en multilateral øvelse som har som hovedformål å teste interoperabilitet mellom forskjellige nasjoners systemer. Det er først og fremst operative systemer som skal delta i NATO Response Force (NRF) og Combined Joint Task Force (CJTF) som testes. Det legges i tillegg stor vekt på eksperimentering for kartlegging av fremtidige behov, slik som NATO Network Enabled Capability (NNEC). For årets utgave av CWID var dette også trukket frem som et av tre hovedmål, med spesielt fokus på tjenesteorienterte arkitekturer (SOA). Felles for alle prosjektene som deltok fra FFI er fokus på Nettverksbasert Forsvar (NbF) og alle har som overordnet målsetning å støtte utviklingen av et fremtidig NbF. Siden NbF er den norske ekvivalenten til NNEC passet de tre prosjektenes aktiviteter godt inn i målsetningen for CWID. Totalt ble det utført fire eksperimenter under FFI forsøket, og prosjekt 1086 – Sikker gjennomgående SOA utførte to av disse. Det første eksperimentet så på løsninger for automatisk toveis informasjonsutveksling mellom sikkerhetsdomener ved å bruke sikkerhetsmerking og filtrering. Bruk av SOA, og da spesielt Web Services, på lavere taktisk nivå var tema for det andre eksperimentet utført av prosjektet. Hovedtemaet her var effektiv representasjon og utveksling av informasjon. Prosjekt 1085 – SEMANTINI brukte CWID til å eksperimentere med semantisk informasjonsintegrasjon, og hovedtemaet for dette eksperimentet var integrering av informasjon fra heterogene kilder ved hjelp av semantisk teknologi. Utforskning av nye måter å interagere med tjenester på var fokuset for prosjekt 1084 – SINETT, og det ble demonstrert bruk av lynmeldinger (instant messaging) for å kommunisere med tjenester i ett nettverk. Dette dokumentet oppsummerer alle aktivitetene og eksperimentene utført av FFI på CWID 2007. Inkluderer i denne oppsummeringen er beskrivelse av problemstillinger og hypoteser, gjennomføring og resultater. Mer detaljerte tekniske beskrivelser vil bli tilgjengelig gjennom en serie av ”FFI-notat”.
During the spring of 2007, three FFI projects participated at the NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) at Jørstadmoen, Lillehammer. The participation was gathered under a trial named “SOA – Cross Domain and Disadvantaged Grids”. The following projects participated from FFI; 1086 – Secure and Pervasive SOA, 1085 – SEMANTINI, and 1084 – SINETT. CWID is an annual event targeted at improving interoperability between C4I systems of NATO, NATO nations and partner nations. Its main objective is ensuring interoperability of systems to be deployed in NATO Response Force (NRF) and Combined Joint Task Force (CJTF). In addition, the need to perform experimentation in order to uncover future requirements is recognised. This year one of three overall goals defined for CWID was NATO Network Enabled Capability (NNEC), and especially the use of Service Oriented Architectures (SOA). The common denominator for the three FFI projects participating at CWID this year is Network Based Defence (NBD) and providing support for the development of the future information infrastructure. NBD may be regarded as the Norwegian equivalent of NNEC, therefore established activities within the projects fit well into the CWID objective. A total of four different experiments were performed under the FFI trial. Project 1086 – Secure and Pervasive SOA conducted two experiments. First, in order to achieve automatic information exchange between security domains one experiment tested the use of trusted security labels and filtering. In the second experiment, service enabling of the lower tactical levels was demonstrated, with focus on efficient representation and exchange mechanisms for information in disadvantaged grid environments. Semantic information integration was the focus of the experiment performed by project 1085 – SEMANTINI. This experiment involved translation between heterogeneous data models using semantic technology. Finally, the project 1084 – SINETT experimented with instant messaging as a human interface to services as part of exploring new ways of interacting with services. This document summarises the activities and experiments performed by FFI at CWID 2007. This includes problem descriptions and hypotheses, execution of the experiments and results gained during CWID. While this document provides a high-level view of the experiments, a series of ‘FFI-notat’ will be published covering the technical details.
View Meta Data