Evaluering av støy fra håndvåpen ved måleanlegget på FFI

Date Issued
2015-12-14
Keywords
Skuddstøy
Støymåling
Skytefelt
Akustisk kildenivå
Håndvåpen
Project number
2015/01416
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1182
Collection
Rapporter
15-01416.pdf
Size: 29M
Abstract
De ti siste årene har FFI publisert om lag 40 rapporter og artikler om akustisk støy fra våpen. Denne rapporten beskriver metoden vi benytter for å bestemme den akustiske kildestyrken til et våpen. Noe er nytt, men vi har også samlet på ett sted de metodiske fremskrittene som er fragmentarisk dokumentert i mange av de tidligere publikasjonene. Det er tre grunner til at man ønsker å ha kontroll med støy fra skyting: • Støy kan føre til hørselsskader for skytteren • Støy kan oppleves belastende for naboer til skytefelt • Operativt kan støy avsløre posisjonen til en soldat Denne rapporten er rettet mot støy hos naboer til skytefelt og operasjonell støy. Når man skal predikere støyen langt unna våpenet, er man avhengig av å måle kildestyrken 5–20 m fra et håndvåpen og 250 m fra en 155 mm haubits. Man måler da kildestyrken i et område der man kan anta at videre utbredelse i terrenget vil være lineær og dermed lettere å beregne. Fra disse målingene produserer vi kildedata som benyttes som startpunkt for beregning av støyutbredelse i terrenget. FFI har arbeidet mye med å forbedre verktøyene Forsvarsbygg benytter til å forvalte støygrensene rundt Forsvarets skyte- og øvingsfelt. En del av dette handler om å etablere kildedata for hvor mye et våpen støyer 10 meter unna. Disse kildedataene inngår i en database i beregningsprogrammet MilNoise, som brukes av Forsvarsbygg når de forvalter skyte- og øvingsfeltene. FFI har også en aktivitet knyttet til å ha kontroll på signaturen man har operativt når man skyter. Vi ønsker å unngå at fienden kan benytte lydsignaturen fra våpenet til å lokalisere oss og skyte tilbake. Et håndvåpen vil ved skyting avgi en signatur bestående av lyd og lys. I mange scenarioer er det ønskelig å redusere denne signaturen ved å montere en signaturdemper på munningen. Både flammedempere, lyddempere og rekyldempere går inn under begrepet signaturdemper, og alle disse vil påvirke både lyd og lys. En viktig del av arbeidet med signaturkontroll har vært å lage analysemetoder for å sikre at Forsvaret kjøper riktige lyddempere. Vi har vært med i en Nato-gruppe som har utarbeidet en ny metode for måling av lyddempere (NATO Army Armaments Group, Land Capability Dismounted Soldier Systems group, Weapons & Sensors Working Group, team of experts NATO suppressor testing protocol). Denne metoden vil komme ut som en STANREC, antagelig i løpet av 2015. Metoden kan benyttes både for dempede og udempede våpen. Denne rapporten inneholder støydata for nytt lett maskingevær til Forsvaret, FN Minimi i kaliber 5.56 x 45 mm Nato. Dette er en leveranse til Forsvarsbygg og FLO i forbindelse med anskaffelsen. Støymåleanlegget ved FFI er utformet og bygget av FFI etter anbefaling fra Forsvarsbygg om at en slik kapasitet burde etableres, da man jevnlig har behov for MilNoise-kildedata for nye våpen som innføres i Forsvaret. Rapporten inneholder dokumentasjon på utstyr og virkemåte for dette støymåleanlegget.
Over the last ten years FFI has published about 40 reports and articles on acoustic noise from weapons. This report describes the methods used to determine the acoustic source level of a weapon. Noise from shooting must be controlled for three reasons: • Shooting noise may lead to hearing loss for the shooter • Noise may be of annoyance to firing range neighbors • Operationally noise may disclose the position of the shooter and allow the enemy to shoot back This report is concerned with noise in the far field. To predict noise in the far field we first need to know the noise level of the source at 5–20 m for small arms and at 250 m for a 155 mm. This emission data is then used as the input to propagation models. This report contains noise emission data for FN Minimi in caliber 5.56 x 45 mm NATO. The report was requested as part of the acquisition process of the weapon. The small arms noise measurement facility at FFI was built to support this acquisition, realizing that many more weapons need to have their emission levels determined in the future. This report also includes documentation of the equipment and description of use. The appendices that might be especially relevant for foreign readers are written in English.
View Meta Data