Evaluering av øvingseffektar : EKOM 2011

Date Issued
2011-08-24
Keywords
Evaluering
Beredskap
Sikkerhet
Project number
2011/01905
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/882
Collection
Rapporter
11-01905.pdf
Size: 225k
Abstract
Denne rapporten tar for seg evaluering av øvingar med hovudfokus på øvinga EKOM1 2011 som blei gjennomført av Post- og teletilsynet (PT) og ulike tilbydarar av ekomtenestar i april 2011, med støtte frå Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Fyrst blir kunnskapsstatusen på evalueringsmetodikk gjennomgått, deretter følgjer ei evaluering av øvinga EKOM 2011 for å ta i nærare ettersyn korleis denne blei gjennomført. Vidare blir det på grunnlag av denne evalueringa vurdert kva ein kan gjere annleis for å betre evalueringskvaliteten på øvingar samt kva ein bør leggje meir vekt på frå planleggingsfasen av.
This report covers evaluation of exercises with focus on the exercise EKOM 2011, which was carried out by the Norwegian Postal- and Telecommunications Authority in collaboration with the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and different providers of ecom-services in April 2011. First, the report gives the state of art in evaluation methodology. Then an evaluation of the exercise EKOM 2011 follows. Finally we discuss how future evaluations could be improved and conducted.
View Meta Data