Et digitalt verktøy for soldatutstyrsforvaltning - soldatsystemkalkulator

Date Issued
2015
Keywords
Soldatutrustning
Vekt
Fysiologisk virkning
Project number
2015/00258
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1032
Collection
Rapporter
15-00258.pdf
Size: 883k
Abstract
Soldaten må ha evne til å forsvare seg selv og utføre oppdraget sitt uansett oppgave eller operasjon. Dette betyr at soldaten trenger et modulært system for utstyret, som kan settes sammen etter behov slik at operative krav kan innfris. Nødvendigheten av å se soldatutstyret i en helhet, som et system, er et etablert faktum[1;2]. Samtidig er dette en krevende oppgave siden soldatutrustning består av mange enkeltkomponenter og moduler. Mange Nato-land jobber med tiltak som understøtter en helhetlig forståelse av soldatsystemet og ser på betydningen av enkeltkomponenter og sammensetningen av dem [3]. Det blir utviklet både arkitekturer som blir beskrevet i standarder [4;5] og testmetoder for å vurdere utstyret i helheten[6;7]. FFI-prosjekt 1323 “NORMANS II FoU” jobber med KKI-systemer for fotsoldater, forbedret beskyttelse for soldaten gjennom signaturkontroll og ballistisk beskyttelse, og støtter anskaffelsen av forskjellige soldatsystemkomponenter. Prosjektet legger vekt på å sette disse oppgavene inn i en større, helhetlig ramme. Derfor knyttes disse aktivitetene sammen gjennom et overordnet delprosjekt “Integrert soldatsystem”. I denne rapporten beskrives arbeidet med et dataverktøy som skal støtte vurdering av soldatsystemet. Per november 2014 foreligger dataverktøyet som en demonstrator av et konfigurasjonsverktøy for soldatsystemet. Demonstratoren inkluderer parametere som vekt og pris og presenterer dette i form av totalvekt og totalpris. En enkel modell for vurdering av soldatens fysiologiske yteevne, eller utholdenhet, som en funksjon av totalvekt, terreng og soldatens kondisjon, er lagt inn for å demonstrere mulig utvidelse av konfigurasjonsmodellen. Demonstratoren baserer seg på utstyret som tilhører standardsatsen til soldatutstyret. Med utgangspunkt i denne demonstratoren ønsker vi en diskusjon av mulige utvidelser av programmet som kan gi nyttig informasjon for framtidige brukere i Forsvaret. I rapporten foreslår vi også andre programparametere, blant annet stivhet, beskyttelse, størrelse, materialegenskaper, anskaffelsespris og driftskostnader. I en videreutvikling av demonstratoren er det også ønskelig å inkludere noen ferdige utstyrskonfigurasjoner (for eksempel for vaktsoldaten, geværsoldaten, skytteren, ISTAR og SOF). Demonstratoren for et dataverktøy til soldatsystemvurdering som presenteres i denne rapporten kan anses som en steg fram mot norske løsninger for konfigurasjonsstyring av soldatsystemet.
The soldier must have the ability to defend himself and execute his mission no matter what task or operation. This means that a soldier needs a modular system, which can be put together to meet the demanded operational requirements. Necessity to see soldier gear in a whole, as a system, is an established fact [1;2]. Meanwhile, this is a challenging task since soldier equipment consists of many individual components and modules. Many NATO countries are working on initiatives that support a holistic understanding of soldier systems and the significance of individual components and their composition [3]. There are architectures that are described in standards [4;5], and test methods for evaluating the equipment in totality are under development [6;7]. FFI Project 1323 "NORMANS II R&D" is working with C4I systems for dismounted soldier, improved soldier protection through signature control and ballistic protection, and supports the acquisition of different soldier system components. The project focuses on seeing these tasks in a holistic framework. The activities are therefore linked together through an overarching subproject, "Integrated Soldier System". This report describes the work with a data tool that will support assessment of soldier system. By November 2014, this data tool is available as a demonstrator of a configuration tool for soldier system. The demonstrator includes the parameters weight and cost, and presents this in terms of total weight and total price. A simple model for assessing soldier physiological performance or endurance as a function of total weight, terrain and soldier condition is included to demonstrate a possible extension of the configuration model. The demonstrator is based on equipment that belongs to the standard set of soldier equipment. Based on this demonstrator we wish a discussion of possible extensions of the program that can provide useful information for future users. In the report we suggest other program parameters such as stiffness, protection, size, material properties, acquisition price and operating costs. In a further development of the demonstrator we wish to include some final equipment configurations (for example guard soldier, rifle soldier shooter, ISTAR and SOF). The data tool demonstrator for soldier system assessment as it is presented in this report can be considered a step forward towards Norwegian solutions for configuration management of soldier system.
View Meta Data