En ny klasse kommando og kontroll informasjonssystemer (K2IS) - eksperimenter med smarttelefoner og samhandling

Date Issued
2016-05-19
Keywords
Kommando og kontroll
Informasjonssystemer
Smarttelefon
Samhandling
Nettverksbasert forsvar
Project number
2015/02298
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1157
Collection
Rapporter
15-02298.pdf
Size: 3M
Abstract
Denne rapporten beskriver en ny klasse av kommando og kontroll informasjonssystemer (K2IS), som kjennetegnes ved at de er fleksible og åpne, og utnytter sosiale aspekter som inkluderer og involverer brukerne på nye måter. Den nye klassen av K2IS har en del egenskaper som finnes i moderne IKT-tjenester, spesielt internett- og web-tjenester og andre tjenester som gjerne forbindes med smarttelefoner og nettbrett. Dette er egenskaper som ennå ikke er spesielt vanlig i militære systemer, selv om det finnes noen unntak. Brukergenerert innhold, datasentrisk arkitektur og høy tilgjengelighet er de mest definerende elementene for denne klassen K2IS. Slike elementer kan bidra til systemer som er mer fleksible med hensyn til endring av organisasjon og prosesser, i tillegg til å gi høyere kvalitet på informasjonen og en bedre felles situasjonsforståelse. De største fordelene ved systemer i denne klassen av K2IS er, foruten tilgjengelighet og lave kostnader, deres evne til effektivt å utnytte store mengder data, skape interaksjon og engasjere for å «heve situasjonsforståelsen» i en militær styrke. Denne nye klassen K2IS har potensial til å gi en bedre koordinert styrke, fjerne risiko og øke sannsynligheten for at operative muligheter blir utnyttet best mulig. Sinett-miljøet ved FFI har gjennom noen år tatt fram og eksperimentert med demonstratorsystemet Collective Environment Interpretation (CEI), som demonstrerer mekanismer fra denne nye klassen av K2IS. Med dette systemet er det gjort utforskende eksperimenter i en operativ kontekst. Disse eksperimentene har vist at det er høye forventninger til nytten av denne teknologien. Denne typen teknologi har blitt så lett tilgjengelig at det er lite som kan stoppe en tilfeldig gruppe soldater i å benytte den på eget initiativ. Vi anser det som meget sannsynlig at instanser av denne nye klassen av K2IS kommer til å bli etablert også utenfor de formelle militære kanalene, basert på lokalt initiativ og lokal innsats. For å imøtekomme slike initiativer kan Forsvaret selv bidra til at det etableres sikrere og bedre egnede datasentriske tjenester for denne klassen K2IS. Enkelte tjenester bør også støtte en bring your own device tilnærming. Teknisk er det to områder som skiller seg ut som utfordrende: denne klassen K2IS trenger sikkerhetsløsninger som er tilpasset og fungerer for den, og denne klassen K2IS trenger mekanismer for å utveksle informasjon mellom enheter uten kontakt med sentral server. Kompetanse om effektiv bruk skapes gjennom praktisk bruk. Vi anbefaler derfor at Forsvaret skaffer seg mer operativ erfaring med denne nye klassen av K2IS.
This report describes a new class of command and control information systems (C2IS). This class of C2IS is characterized by systems that are flexible, open, socially aware, including and involving, as well as having high availability, and the potential to handle large amounts of data, using mechanisms that are different from those we are used to find in C2IS. This new class of C2IS possesses qualities found in modern IT services, particularly in internet and web services and in services associated with smartphones and tablets. These qualities are not normally found in military systems. Nevertheless, there are some exceptions. User generated content, data centric architecture, and high availability are the most defining elements of this class of C2IS. These elements may contribute to a system that is flexible with respect to process and structure, yields information of higher quality and a better common situational awareness. The greatest benefits of this class of C2IS are, besides availability and low costs, their ability to process more data, and to create interaction and engage its users in a way that yields better situational awareness. This new class has the potential to provide better coordination of a force, remove risk and provide better responses to windows of opportunities. FFI’s Sinett projects have developed and experimented with the technology demonstrator system Collective Environment Interpretation (CEI). This system demonstrates mechanisms from this new class of C2IS and we have done discovery experiments with this system in an operative context. The experiments have shown that there are high expectations and valuations towards this technology. This type of technology is now easily available. Hence, nothing can stop a random group of soldiers from using this technology. We regard it most probable that instances of this new class of C2IS will be established, also outside of formal channels, based on local initiatives and local involvement. To meet such initiatives is it possible to offer highly available, more secure and better suited data centric services to connect to. Certain services should also support a Bring Your Own Device approach. Technically, there are two areas that are particularly challenging: this class of C2IS needs security solutions that accommodate the characteristics of the class. Further, there should be mechanisms adapted to this class of C2IS that will make it possible to disseminate information among devices without contact to a centralized server. Some problems are best addressed through practical use. We recommend that the Norwegian Armed Forces gain more experience with this new class of C2IS of flexible, open, involving and socially aware systems.
View Meta Data