En helhetlig tilnærming til humanitær krisehjelp - konsept og eksperiment i regi av Multinational Experiment 6

Date Issued
2011-11-01
Keywords
Logistikk
Katastrofehjelp
Krisehåndtering
Project number
2011/01179
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1358
Collection
Rapporter
11-01179.pdf
Size: 859k
Abstract
Denne rapporten beskriver et logistikkeksperiment i regi av Multinational Experiment 6 (MNE 6) i februar 2011. Målsetningen for eksperimentet var å se på muligheter for bedre informasjonsdeling og koordinering innen logistikk mellom sivile og militære aktører i en humanitær krisesituasjon. Militære styrker blir stadig oftere involvert i komplekse humanitære kriser rundt om i verden, og militære aktører har bidratt med logistikkressurser under mange av de store naturkatastrofene de siste årene, for eksempel etter tsunamien i Indonesia i 2004, etter jordskjelvet i Haiti i 2010 og under flommen i Pakistan i 2010. Logistikk utgjør rundt 80 % av kostnadene ved humanitær bistand, og bedre sivil-militær koordinering kan bidra til raskere og mer kostnadseffektiv nødhjelp. Men selv om humanitære organisasjoner og militære aktører ser nytten av hverandre og større grad av koordinert innsats, har det vist seg svært vanskelig å oppnå slikt samarbeid i praksis. Resultatene fra eksperimentet tyder på at to verktøy gir bedre logistikkinnsats, både hver for seg og i kombinasjon. Det første verktøyet er et koordineringsforum som muliggjør samarbeid og kommunikasjon mellom sivile og militære aktører. Det andre verktøyet er en nettverksbasert kommunikasjonsplattform. Verktøyene bidrar til bedre deling av logistikkinformasjon, mer utstrakt koordinering og synkronisering av innsats og bedre synlighet av logstikkressurser tilgjengelig i felt. Eksperimentet viste en klar økning i antall organisasjoner som delte informasjon, koordinerte aktiviteter og synkroniserte sin logistikkinnsats når begge disse to verktøyene ble tatt i bruk. Til tross for at det gjenstår utfordringer med å overføre verktøyene til den virkelige verden, har dette eksperimentet vist at det er mulig for sivile og militære aktører å koordinere innsatsen for å løse oppgaver raskere og på en mer kostnadseffektiv måte.
This report describes an experiment that was conducted through the Multinational Experiment 6 in February 2011. The aim of the experiment was to examine how best to improve planning and coordination of international logistics responses to a humanitarian crisis situation. Military forces are more and more often involved in disaster relief around the world, and have contributed with logistics resources in many of the most severe natural disasters in recent years, including the tsumani in Indonesia in 2004, the earth quake in Haiti and the flood in Pakistan in 2010. Logistics constitute about 80 % of costs in humanitarian assistance, and a more coordinated response between military and civilian actors can make humanitarian assistance more effective and less costly. But although both humanitarian organisations and military actors agree that an improved coordinated effort is beneficial, this has so far not translated into a working relationship between the humanitarian community and the military. The results from this experiment indicate that two mechanisms improve performance, when used alone and in combination. The first is a logistics coordination forum, based on the current UN Logistics Cluster. The second is a web-based collaborative network architecture. These mechanisms contribute to better information sharing, more extensive coordination and synchronisation of effort, and better visibility of logistics resources. The experiment showed that there was an increase in the number of organisations sharing information, coordinating their activities, and synchronising their efforts when both solutions were used. In spite of the remaining challenges in transitioning these tools to the real world, this experiment has shown that it is possible for civilian and military logistics actors to coordinate their efforts in a humanitarian disaster response.
View Meta Data