Dronestrategien – hva nå? – innspill til en mulig nasjonal sivil-militær satsing på ubemannede luftfarkoster

Author
Hansbø, Morten
Date Issued
2019-10-15
Keywords
Ubemannede luftfarkoster (UAV)
Ubemannede systemer
Project number
19/00352
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2647
Collection
Rapporter
19-00352.pdf
Size: 3M
Abstract
Denne rapporten presenterer et faglig og personlig forslag til en visjon og et helhetlig konsept for en nasjonal sivil-militær satsing på droner, som en oppfølging av Norges dronestrategi som ble utgitt i 2018. Dronebransjen i Norge er i dag for fragmentert. Ansvaret for den langsiktige og helhetlige utviklingen og prioriteringen bør nå plasseres tydelig. En sentral arkitektrolle bør etableres som en pådriver og katalysator for at bransjens offentlige og private ressurser brukes på en mer målrettet og effektiv måte for å nå nasjonale mål innen totalforsvarsevne, bærekraftig ressursforvaltning og næringsutvikling. Potensielt viktige tiltak er aktiv bruk av Trekantmodellen versjon 2.0 og innovasjonssenteret ICE WORX ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), samt etableringen av en statlig samhandlingsarena. Rapporten foreslår at det etableres et nasjonalt test- og kompetansenettverk som er virtuelt samlet og fysisk distribuert. Et fåtall tyngdepunkter for UAStestvirksomhet og -kompetanse foreslås videreført og styrket, inkludert Andøya og Bardufoss. Andøya kan med fordel innta rollen som nasjonalt dronesenter, med oppgaver som virker samlende og drivende for hele UAS-bransjen i Norge.
This report proposes a vision and a holistic concept for a national civilian and military collaborative effort in the field of drones (unmanned aircraft systems), as a response to the newly published Norwegian governmental drone strategy. The unmanned systems sector in Norway is far too fragmented today. Responsibility for a desirable long-term development with proper prioritization should now be clearly allocated. The enterprise architect role is needed as a driver and catalyst for efficient utilization of governmental and commercial resources towards national goals in defence and preparedness, sustainable natural resource management and job creation. Increased use of the successful collaboration model known as the triaxial model version 2.0, and the newly established ICE WORX center for innovation at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) are potentially important measures. As is the establishment of a governmental collaboration arena for work with unmanned systems. The establishment of a physically distributed national test and competency network is proposed. A moderate number of geographical focus areas for increased and especially quality controlled activities within testing and experimentation are suggested. Andøya and Bardufoss are among these. The former may take the role as a national drone center, acting as a strong catalyst for collaborative civilian and military UAS activities in Norway.
View Meta Data