Desinfeksjon og gjenbruk av åndedrettsvern (filtrerende halvmasker) - litteratursammenstilling

Author
Tønsager, Janne
Date Issued
2020-05-05
Keywords
Åndedrettsvern
Rensing
Desinfeksjon
Virus
Bakterier
Biologiske trusselstoffer
Project number
20/01237
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2709
Collection
Rapporter
20-01237.pdf
Size: 747k
Abstract
Åndedrettsvern, som filtrerende halvmasker, benyttes i helsevesenet for å beskytte brukeren mot smittestoffer. Maskene må ha god tetting mot ansiktet og et velfungerende filtermateriale for å virke optimalt. De er sammensatt av flere lag med hovedsakelig polypropylen, og filteregenskapene er basert på en kombinasjon av mekaniske og elektrostatiske egenskaper. Filtrerende halvmasker er normalt ikke godkjent for gjenbruk, men i en pandemisituasjon hvor behovet for åndedrettsvern overgår tilgjengeligheten kan desinfeksjon og gjenbruk være aktuelt. Fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt har foreslått og diskutert flere teknologier og prosedyrer både i forbindelse med tidligere pandemisituasjoner, og nå nylig med den pågående spredningen av SARS-CoV-2-viruset. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har gjennomgått relevant faglitteratur på desinfeksjon og gjenbruk av filtrerende halvmasker for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag med tanke på hvilke teknikker for desinfisering som bør utredes videre og eventuelt vurderes for bruk i Norge. En egnet desinfeksjonsmetode må ikke ødelegge åndedrettsvernets filtreringsegenskaper eller negativt påvirke tilpassingen av åndedrettsvernet til brukerens ansikt. Metoden kan ikke føre til kontaktfare eller avdampning av kjemikalier for å være trygg for personen som skal gjenbruke åndedrettsvernet. Samtidig må desinfeksjonsmetoden effektivt inaktivere SARS-CoV-2 og andre smittestoffer. En rekke metoder for desinfeksjon av filtrerende halvmasker er testet og beskrevet i litteraturen. Metodene har veldig forskjellig innvirkning på maskene. Desinfeksjonsmetodene med negativ innvirkning på maskene fører til at filteregenskapene blir dårligere eller forsvinner helt, maskene forblir forurenset med helseskadelige kjemikalier eller maskene forandrer fasong på en slik måte at det ikke er mulig å oppnå god ansiktstilpasning. Basert på tilgjengelig faglitteratur vurderer FFI at desinfeksjonsmetodene som har liten eller ingen innvirkning på maskenes fysiske egenskaper etter desinfeksjon er ultrafiolett bestråling (UVC/UVGI), hydrogenperoksid damp (HPV), våt varme (60-70 °C), og tørr varme (< 80 °C). Metoder som har mulige negative innvirkninger på maskene, eller har andre vesentlige ulemper, er desinfeksjon med etylenoksid og væskeformig hydrogenperoksid. Desinfeksjon med alkohol, såpe og vann, hypoklorittløsning og autoklavering har sterk negativ innvirkning på maskene. Det er viktig å være klar over at hvordan filtrerende halvmasker påvirkes av de ulike desinfeksjonsmetodene ikke nødvendigvis vil være lik for forskjellige masketyper. Ettersom de ikke inneholder nøyaktig de samme materialene, kan dette ha en innvirkning på hvordan hver enkelt masketype responderer. Det vil derfor være viktig å teste, validere og dokumentere hvordan desinfeksjonsprinsippene og de konkrete desinfeksjonsprosessene, innvirker på hvert enkelt produkt.
Respiratory protection devices, such as filtering half masks, are used in the health care system to protect the user from infectious agents. The masks must obtain adequate sealing on the face and consist of a well-functioning filter material to work optimally. They are composed of several layers of mainly polypropylene, and the filter properties are based on a combination of mechanical and electrostatic properties. Filtering half masks are normally not approved for reuse, but in a pandemic situation where supplies could be insufficient, disinfection and reuse may be necessary. National and international communities have proposed and discussed several technologies and procedures in connection with previous pandemic situations, and recently with the ongoing spread of the SARS-Cov-2 virus. Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have reviewed the research on disinfection and reuse of filtering half masks to assess which techniques that should be further investigated and possibly implemented in Norway. A suitable disinfection method must not destroy the respiratory filtering properties or adversely affect the facepiece fit. The method cannot cause contact hazards or evaporation of chemicals to be safe for the person to use the respirator. At the same time, the disinfection method must effectively inactivate both SARS-Cov-2 and other infectious agents. A number of methods for disinfecting filtered half masks have been tested and described in the literature. The methods show very different effects on the masks. The disinfection methods with negative effects on the masks cause the filter properties to deteriorate or disappear almost completely, the masks remain contaminated with chemicals that are harmful to the health or the masks change shape in such a way that it is not possible to achieve good fit. Based on available literature and research, FFI consider that the disinfection methods that have little or no effect on the mask's physical properties after disinfection are ultraviolet radiation (UVC / UVGI), hydrogen peroxide vapour (HPV), moist heat (60-70 °C), and dry heat (<80 °C). Methods that may have adverse effects on the masks, or have other significant drawbacks, are disinfection with ethylene oxide and liquid hydrogen peroxide. Disinfection with alcohol, soap and water, hypochlorite solution and autoclaving have strong negative effects on the masks. It is important to be aware that the filtering half mask response to the different disinfection methods will not necessarily be the same for different mask types. Since they do not contain exactly the same materials, it can affect how each product responds. It will therefore be important to test, validate and document how disinfection methods affect each product.
View Meta Data