CWIX 2016 core services experimentation

Date Issued
2017-03-17
Keywords
Tjenesteorientert arkitektur
Kjernetjenester
Federated Mission Networking (FMN)
Project number
16/02459
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1303
Collection
Rapporter
16-02459.pdf
Size: 608k
Abstract
This report covers the experiments conducted by the participants in the Service Oriented Architecture (SOA) focus area at CWIX 2016. This report gives a brief overview of the full set of SOA-related experimentation at CWIX 2016, with particular focus on the experiment series that the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) participated in. The main findings from the experiment series where FFI did not participate are included because they provide valuable insight into the use of SOA foundational services in a federation. At CWIX 2016, FFI collaborated with the NATO Communication and Information Agency (NCIA) and partner nations in experiments where the main goal was development and verification of Federated Mission Networking (FMN)-related interoperability specifications for central infrastructure services. In particular, we participated in two experiment series related to information sharing using the request/response and publish/subscribe messaging patterns. Within request/response messaging, FFI took part in testing the new Web Services Messaging Protocol (WSMP), which is designed to be a transport and querying protocol for friendly force tracking independent of the XML data format being used. NATO has selected the WS-Notification standard for subscription services, and FFI participated in experiments designed to help verify subscription services specifications. In particular, we tested advanced functionality which has not been tested at CWIX before. In retrospect, this year's CWIX was very successful. We were able to test aspects of several different core services, and uncovered limitations of the frameworks that were in use. This shows that CWIX is a valuable arena, not only for nations to test their own systems, but also to be able to influence the development of specifications that will be included in FMN. This makes CWIX a very important experimentation venue for FFI and Norway.
Denne rapporten dekker eksperimentene som ble gjennomført av deltakerne innen fokusområdet for tjenesteorientert arkitektur (SOA) under CWIX 2016, og gir en oversikt over resultatene fra alle disse eksperimentene. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) deltok i noen av testseriene og disse testene beskrives i detalj. Hovedresultatene fra de testseriene der FFI ikke deltok er også gjengitt, da disse resultatene gir viktig kunnskap om bruk av SOA i føderasjoner. På CWIX 2016 samarbeidet FFI med NATO Communication and Information Agency (NCIA) og partnernasjoner i eksperimenter der målet var utvikling og verifisering av Federated Mission Networking (FMN)-relaterte interoperabilitetsspesifikasjoner for sentrale infrastrukturtjenester. Rent konkret deltok FFI i to eksperimentserier tilknyttet informasjonsutveksling med henholdsvis request/response-meldingsutveksling og abonnementsbasert meldingsutveksling. Innenfor temaet request/response-meldingsutveksling deltok FFI i testingen av den nye Web Service Messaging Protocol (WSMP), som er designet til å være en transport- og spørreprotokoll for utveksling av XML-data for posisjonering av vennlige styrker. Nato har valgt standarden WS-Notification for abonnementstjenester, og FFI deltok i eksperimenter for å verifisere Nato FMN-relaterte spesifikasjoner for abonnementstjenester. Det ble fokusert på avanserte temaer som ikke tidligere har vært testet på CWIX. Avslutningsvis vil vi understreke at vi mener årets CWIX var svært vellykket: Vi var i stand til å teste aspekter ved flere ulike kjernetjenester og avdekket begrensninger ved rammeverkene som var i bruk. Dette viser at CWIX er en verdifull arena, ikke bare for å teste egne systemer, men også for å kunne påvirke utviklingen av spesifikasjoner som vil inngå i FMN. Dette gjør CWIX til en svært viktig arena for FFI og Norge.
View Meta Data