Counter biological and chemical terrorism - WP8000: conclusions and recommendations

Date Issued
2009
Keywords
Terrorisme
Kjemisk krigføring
Biologisk krigføring
Krisehåndtering
Project number
2009/00746
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2284
Collection
Rapporter
09-00746.pdf
Size: 339k
Abstract
This report constitutes an unclassified summary of the main results and conclusions of the European Defence Agency project “Counter Biological and Chemical Terrorism”, EDA-0156-GEM3-ERG. The overall objective has been is to analyse the threats, possible consequences, emergency preparedness and response measures in the case of terrorist actions using biological or chemical agents, both with respect to procedures, equipment, and training. Six nations have participated in this project; Belgium, France, Italy, Norway, Sweden and Spain. Norway has been the lead nation. The effectiveness and possible consequences of biological and chemical attacks depend on the properties of the threat agent and the method of dispersion. Lists of important biological and chemical threat compounds and their properties were established and used to develop and select six scenarios. These were discussed and compared in order to analyse emergency response differences and similarities between the nations and identify shortcomings. Dispersion models and hazard prediction and assessment tools can be used before, during and after an event for emergency preparedness planning, response and forensic purposes. The project has established an overview of available models and models used by the participating organisations. The group has compared protective equipment, decontamination systems, detection and field identification equipment and medical countermeasures used in the six nations. The project made a comparison of the governing principles of crisis and consequence management, and the strategic, regional and operational emergency preparedness and response to biological and chemical incidents. In order to further improve the preparedness to chemical and biological related terrorism the project team suggests the following: • To establish a uniform emergency telephone number in Europe • To arrange recurrent exercises involving the European countries in order to improve the management of many exposed individuals and to identify other capability gaps • To maintain and improve the multilateral epidemiological networks • To maintain and further develop the networks of designated chemical and biological analytical laboratories for analysis of chemical warfare agents, toxic industrial chemicals and infectious agents • To jointly practise large-scale decontamination, for example at public transport nodes or other public centres. The confident verification of the absence of a toxic substance or an infectious agent is of utmost importance • To improve the accessibility to, and capability of, decontamination units and medical resources • To further compare and assess European capability gaps and preparedness to CB(RN) terrorism • To establish well validated dispersion models adapted to the variety of climate and terrain across Europe • To continue to monitor the natural biological background in air
Denne rapporten er en ugradert oppsummering av de viktigste resultatene og konklusjonene i prosjektet ”Counter Biological and Chemical Terrorism” under European Defence Agency, EDA-0156-GEM3-ERG. Den overordnede målsetningen har værtr å analysere trusler, mulige konsekvenser, kriseberedskap og tiltak ved terrorangrep med biologiske eller kjemiske trusselstoffer, både med hensyn på prosedyrer, utstyr og trening. Seks land har deltatt i prosjektet; Belgia, Frankrike, Italia, Norge, Sverige og Spania. Norge har ledet prosjektet. Effektiviteten og mulige konsekvenser av biologiske og kjemiske angrep avhenger av egenskapene til trusselstoffet og spredningsmetoden. Lister over viktige biologiske og kjemiske trusselstoffer og deres egenskaper ble etablert og brukt til å utvikle og velge seks scenarioer. Disse ble diskutert og sammenlignet for å analysere forskjeller og likheter i kriseberedskap i de landene og identifisere mangler. Spredningsmodeller og fareprediksjonsverktøy kan brukes før, under og etter en hendelse for beredskapsplanlegging, respons eller etterforskning. Prosjektet har laget en oversikt over tilgjengelige modeller og modeller brukt av deltakerne. Gruppen har sammenliknet hvilket beskyttelsesutstyr, rensesystemer, deteksjons- og feltidentifikasjonsutstyr og medisinske motmidler som brukes i de seks landene. Prosjektet har sammenlignet overordnede prinsipper for krisehåndtering, og strategisk, regional og lokal krisehåndtering og respons ved biologiske og kjemiske hendelser. For å forbedre beredskap ved kjemisk og biologisk terrorisme foreslår prosjektgruppen følgende: • Å etablere ett enhetlig krisetelefonnummer i Europa • Å arrangere periodiske øvelser for europeiske land for å forbedre krisehåndtering der mange personer eksponeres og identifisere andre kapabilitetsmangler • Å opprettholde og forbedre multilateral epidemiologiske nettverk • Å opprettholde og videreutvikle nettverkene av kjemiske og biologiske analyselaboratorier for analyse av kjemiske stridsmidler, giftige industrikjemikalier og infeksiøse agens • Å arrangere felles storskala renseøvelser, for eksempel ved transportknutepunkt eller offentlige sentra. Sikker verifikasjon for at et giftig stoff eller en infeksiøs agens ikke er til stede er avgjørende • Å forbedre tilgjengeligheten og kapabiliteter for rens og medisinske ressurser • Å videre sammenlikne og analysere europeiske kapabilitetsmangler og beredskap ved CB(RN) terrorisme • Å etablere godt validerte spredningsmodeller tilpasset det varierende klima og topografi man finner i Europa • Å fortsette registrering og overvåking av den naturlige biologiske bakgrunnen i luft
View Meta Data