Characterization of MCX-6002 and MCX-8001

Date Issued
2015-11-18
Keywords
Testing
Sprengstoffer
Detonasjon
Hastighet
Trykkmåling
Project number
2015/02182
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1201
Collection
Rapporter
15-02182.pdf
Size: 6M
Abstract
Knowledge about properties of explosive composition is important regardless of the applications. The performance of explosive compositions depends on detonation velocity and detonation pressure. The munition sensitivity depends on the critical diameter of the explosive filling in order to fulfill the IM requirements. The MCX-6002 and MCX-8001 studied in this report are new compositions developed with increased critical diameter to withstand shock threats from bullet attack, fragment impact, sympathetic detonation or shaped charge jet attack. The explosive compositions MCX-6002 and MCX-8001 are developed and produced by Chemring Nobel. They are melt-cast compositions for application as filling in large caliber munitions like 120 mm and 155 mm shells. We have characterized MCX-6002 and MCX-8001 due to the potential for utilisation in these ammunition types. Both compositions have TNT as binder. The solid filler is a mix of NTO and RDX/HMX. Nominal content for MCX-6002 is NTO/TNT/RDX (51/34/15) and for MCX-8001 NTO/TNT/HMX (52/36/12). MCX-6002 and MCX-8001 have been characterized with regards to critical diameter, detonation velocity and detonation pressure. Cylindrical charges with diameter from 11 mm to 37 mm were casted as test items for the tests. The quality of the charges was examined by X-ray, showing inclusion of air in all charges. This is porosity and pores/bubbles in the structure. Empty space was also observed in charges with a large diameter. However, the charges casted for detonation velocity and detonation pressure determinations had in the bottom a quality that could justify testing. To test the critical diameter of MCX-6002, cylindrical charges of five different diameters were glued together to three test items with diameter from 11 mm to 26 mm. The test results showed a critical diameter smaller than 11 mm. Three conical charges with diameter from 30 mm to 3-4 mm were casted and tested. These gave an average critical diameter of 10 mm. To test the critical diameter of MCX-8001, three test items with diameter from 11 mm to 26 mm glued together from five cylindrical charges of different diameters were used. All test items had a critical diameter smaller than 11 mm. Detonation velocity and pressure were tested with charges having diameter of 36+ 2 mm. For both MCX-6002 and MCX-8001, four charges were casted. Only the part of the charges having acceptable density was tested. Measured detonation velocities MCX-6002 were as follows: cast No. 1 7964 m/s (ρ =1.78 g/cm3 ), cast No. 2 7983 m/s (ρ =1.785 g/cm3 ), cast No. 3 7700 m/s (ρ =1.79 g/cm3 ) and for cast No. 4 7859 m/s (ρ=1.796 g/cm3 ). Average experimentally measured detonation velocity is not very different from what is theoretically calculated. Two tests of detonation pressure gave an average detonation pressure of 244.3 kbar, a result slightly lower than what is theoretically calculated. Measured detonation velocities for MCX-8001 were: cast No. 1 7836 m/s (ρ =1.768 g/cm3 ), cast No. 2 7700 m/s (ρ =1.781 g/cm3 ), cast No. 3 7426 m/s (ρ=1.758 g/cm3 ) and 7790 m/s (ρ =1.778 g/cm3 ) and cast No. 4 7842 m/s (ρ =1.786 g/cm3 ). The average detonation velocity obtained experimentally is slightly below what is theoretically calculated. Two tests gave average detonation pressure of 245.8 kbar, slightly below what is theoretically calculated.
Uavhengig av hva et sprengstoff skal brukes til, er det noen egenskaper som er viktige å ha kjennskap til. Virkningen til sprengstoff er avhengig av egenskaper som detonasjonshastighet og detonasjonstrykk, mens ammunisjonens følsomhet er avhengig av egenskaper som kritisk diameter for å tilfredsstille kravet til IM. MCX6002 og MCX-8001 er to nyutviklede komposisjoner med økt kritisk diameter. Hovedtrusselen for IM-testene bullet attack, fragment impact, sympathetic detonation og shaped charge jet attack er sjokk som gir sjokkinitiering av sprengstoffet. De testede komposisjonene er utviklet og produsert av Chemring Nobel. De er smeltestøpte komposisjoner som kan anvendes som hovedfylling i større kalibre som 120 mm og 155 mm granater. Vi har karakterisert komposisjonene utfra deres potensiale for bruk i denne type ammunisjon. MCX-6002 og MCX-8001 har TNT som bindemiddel. Faststoffet er en blanding av NTO og RDX for MCX-6002 og NTO og HMX for MCX-8001. Nominell sammensetning for MCX-6002 er NTO/DNAN/RDX (51/34/15) og for MCX-8001 NTO/DNAN/HMX (52/36/12). I denne rapporten har ulike prøver av MCX-6002 og MCX-8001 blitt karakterisert med hensyn på kritisk diameter, detonasjonshastighet og detonasjonstrykk. I tillegg er teoretiske beregninger av virkning ved ulike tettheter blitt utført ved bruk av Cheetah 2.0. Sylindriske ladninger med diameter fra 11mm til 37 mm er støpt for disse testene. Kvaliteten på ladningene ble undersøkt med røntgen. Røntgenbildene viser inneslutning av luft i alle legemene. Inneslutningene er observert som porøsitet og porer. For legemene med størst diameter kan også tomme rom observeres. Men alle legemene støpt for bestemmelse av detonasjonshastighet og detonasjonstrykk har akseptabel kvalitet i nedre halvdel, noe som rettferdiggjorde testing. For bestemmelse av kritisk diameter til MCX-6002 ble tre testenheter, bestående av fem sylindriske legemer med diameter fra 11mm til 26 mm, limt sammen og testet. Testresultatet viste en kritisk diameter mindre enn 11 mm. Tre koniske legemer med diameter fra 30 mm til 3-4 mm ble også støpt og testet. Disse ga en kritisk diameter på 10 mm. For MCX-8001 ble tre testenheter, bestående av fem sylindriske legemer med diameter fra 11 mm til 26 mm, limt sammen og testet. Alle testenhetene hadde en kritisk diameter mindre enn 11 mm. Detonasjonshastighet og trykk ble målt for ladninger med diameter 36+2 mm. 4 ladninger ble testet både for MCX-6002 og MCX-8001. Kun den delen av ladningene med akseptabel tetthet ble benyttet. Målte detonasjonshastigheter for MCX-6002 var: støp 1 7964 m/s (ρ =1.78 g/cm3 ), støp 2 7983 m/s (ρ =1.785 g/cm3 ), støp 3 7700 m/s (ρ =1.79 g/cm3 ) og støp 4 7859 m/s (ρ=1.796 g/cm3 ). Gjennomsnittlig målt detonasjonshastighet avviker lite fra det som er teoretisk beregnet. To målinger av detonasjonstrykket ga 244.3 kbar, et resultat litt under det teoretisk beregnede. Målte detonasjonshastigheter for MCX-8001 var: støp 1 7836 m/s (ρ =1.768 g/cm3 ), støp 2 7700 m/s (ρ =1.781 g/cm3 ), støp 3 7426 m/s (ρ=1.758 g/cm3 ) og 7790 m/s (ρ =1.778 g/cm3 ) og støp 4 7842 m/s (ρ =1.786 g/cm3 ). Gjennomsnittlig målt detonasjonshastighet er litt lavere enn det som er teoretisk beregnet. To målinger av detonasjonstrykket ga 245.8 kbar, litt under det som er teoretisk beregnet.
View Meta Data