Beitekvalitet i skyte- og øvingsfelt

Date Issued
2010
Keywords
Beitemarker - Kvalitet
Forurensning
Ammunisjon
Skytefelt
Project number
2010/00499
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2397
Collection
Rapporter
10-00499.pdf
Size: 1M
Abstract
Med tanke på risikovurderinger av sau som beiter i forurensede skyte- og øvingsfelt er det gjort en vurdering av hvordan Forsvarets aktivitet i disse feltene påvirker beitekvaliteten. Studien viser at dette er sterkt avhengig av hva slags beitekvalitet som var der fra før. I gode beiteområder vil forringelsen av beitet være avhengig av hvor mye av vegetasjonsdekket som er fjernet. Dersom tettheten av kratre er særdeles høy slik at 50 %, og mer av vegetasjonen er borte må skaden sies å være betydelig. I fattige jordsmonn hvor beitekvaliteten i utgangspunktet er dårligere vil det ved blottlegging av jord på sikt komme inn pionerarter og da ofte ulike grasarter. Disse er stort sett attraktive beiteplanter. Pionervekstene som vokser i blottlagte områder vil ganske sikkert bli beitet på, men foruttak fra slike områder er begrenset. I forsumpede arealer slik som myrer, danner kratre ofte små tjern. Revegeteringen i forbindelse med slike områder er ikke forventet å skille seg ut med hensyn på beitekvalitet i forhold til utgangspunktet. Imidlertid kan de små vannhullene som dannes ved detonasjoner tiltrekke elg som leter etter vannlevende planter.
Risk assessment of sheep grazing in contaminated shooting ranges depends upon the quality of the pasture in these areas. Shooting range activity can affect the quality of the pasture, but it is not known whether the activity will reduce or increase the quality of the pasture. The study shows that the quality of the pasture in shooting ranges depends highly upon the quality of the pasture that was present in the area in the first place. In high quality areas, the formation of craters will have little effect on the pasture quality. However, if the density of the craters is so high that 50 % or more of the vegetation is removed, the damage is significant. In areas with poor soil, where the quality of the pasture is low, grass will emerge in the areas where the ground has been laid bare. These plants are popular for grazing animals. Grass that grows in these areas will be grazed, but in a limited amount compared with the total forage intake. In marshes and wetlands, revegetation of craters will not lead to an improvement of pasture quality. However, the small ponds that are created in such areas from detonations can attract elks that search for aquatic plants.
View Meta Data