Base defence demonstration at Trident Juncture 2018 – TACT unmanned systems for base and force protection

Author
Mathiassen, Kim
Hyndøy, Jens Inge
Østevold, Einar
Valaker, Sigmund
Danielsen, Tone
Baksaas, Magnus
Olsen, Lars Erik
Thoresen, Marius
Ruud, Else-Line
Selvåg, Jarle
Sandrib, Jarle
Date Issued
2019-09-16
Keywords
Baseforsvar
Soldatsystemer
Ubemannede bakkekjøretøyer (UGV)
Ubemannede luftfarkoster (UAV)
Ubemannede overflatefartøyer (USV)
Våpensystemer
Project number
19/00807
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2618
Collection
Rapporter
19-00807.pdf
Size: 2M
Abstract
Trident Juncture 2018 (TRJE18) var en høyprofilert militærøvelse i Norge høsten 2018. Sammen med NATO Allied Command Transformation (ACT) arrangerte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en stor arena for demonstrasjoner ved Værnes. Denne rapporten beskriver baseforsvarsdemonstrasjonen, som var en del av dette. I denne øvelsen var demonstrasjonen en Transformational Activity (TACT) under NATO ACT. Demonstrasjonen viste et baseforsvarskonsept hvor vi brukte ubemannede systemer, der sensorer og effektorer var koblet sammen i et nettverk for å gi økt situasjonsforståelse og redusere tiden fra en trussel blir oppdaget til man reagerer på eller angriper trusselen. Hensikten med denne aktiviteten i TRJE18 var todelt. Det primære målet var å demonstrere for viktige beslutningstakere hvilket potensial ubemannede systemer har for beskyttelse av baser og personell. Det andre målet var å få soldater til å bruke systemet slik at de kan få innsikt i systemets fordeler og hva som kan forbedres. FFI gjennomførte også demonstrasjon av baseforsvarskonsept i 2016 og i 2017, og TRJE18-demonstrasjonen var en fortsettelse av dette. 2018-demonstrasjonen ble gjort i samarbeid med mange industripartnere. Demonstrasjonen ble holdt på Sutterøya nordvest for Værnes flyplass. Scenarioet var at soldater fra Heimevernet skulle beskytte halvøya mot angrep fra nordvest. Til hjelp hadde de to våpenstasjoner (RWS), ett ubemannet bakkekjøretøy (UGV), én ubemannet overflatefarkost (USV), én nano ubemannet luftfarkost (UAV), forskjellige bakkesensorer i området, ett stridsledelsessystem (BMS) og ett soldatsystem for kommando og kontroll. Demonstrasjonen hadde mange besøkende, deriblant Det nordatlantiske råd og NATOs militærkomité. De forskjellige tekniske undersystemene måtte integreres med hverandre. Dette ble gjort ved å bruke Integrated Combat Solution (ICS)-teknologien til Kongsberg Defence & Aerospace. For å få til dette var det nødvendig å etablere et nettverk mellom de forskjellige undersystemene, noe som involverte mange radiosystemer. I tillegg måtte alle undersystemene integreres med ICS. Vårt baseforsvarskonsept ble demonstrert for mange viktige beslutningstakere, og vi lyktes således med vår hovedmålsetting. Det andre målet, som var å evaluere den operative nytten til systemet, lyktes vi ikke like bra med. Dette målet ble bare delvis oppnådd, noe som skyldtes tidsbegrensninger.
Trident Juncture 2018 (TRJE18) was a high-profile military exercise held in Norway in the fall of 2018. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) had a large demonstration venue close to Værnes airport together with NATO Allied Command Transformations (ACT). This report accounts for the base defence demonstration, which was a part of the venue. The demonstration was a Transformational Activity (TACT) under NATO ACT in the exercise. The demonstration showed a base defence concept using unmanned systems, where sensors and effectors were connected by a network to provide improved situational awareness and decrease the time from a threat is discovered to one is able to act upon or attack the threat. The purpose of including this activity in TRJE18 was twofold; primarily to demonstrate to key decision makers the potential of using cooperating unmanned systems for force and base protection, and secondarily to have soldiers using the system to gain insight into its benefits and potential improvements. FFI had its first base defence demonstration in 2016 and a second one in 2017. The TRJE18 demonstration was a continuation and was done in cooperation with many industrial partners. The demonstration was held at Sutterøya northwest of Værnes Airport. The scenario was that soldiers from the Norwegian Home Guard were tasked to protect the peninsula from incoming attacks from northwest. To their aid they had two Remote Weapon Stations (RWS), an Unmanned Ground Vehicle (UGV) with an RWS, an Unmanned Surface Vessel (USV), a nano Unmanned Aerial Vehicle (UAV), different types of field sensors, a Battlefield Management System and a Soldier C2 System. The demonstration attracted many visitors, among them The North Atlantic Council (NAC) and the NATO Military Committee. The different technical subsystems had to be integrated into a common network. This was done through Kongsberg Defence & Aerospace’s Integrated Combat Solution (ICS). For this a network between the subsystems had to be established, which involved many radio systems. In addition all the subsystems had to be integrated with the ICS. Our base defence concept was successfully demonstrated for numerous high-ranking officials. Thus we achieved our main goal. The secondary goal, an evaluation of the operational value of the system, was only partially achieved due to time constraints.
View Meta Data