Bakgrunnsstudie til metode for identifisering ig rangering av kritiske samfunnsfunksjoner

Date Issued
2007
Keywords
Kritisk infrastruktur
Risikoanalyse
Project number
2007/00875
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2022
Collection
Rapporter
07-00875.pdf
Size: 990k
Abstract
Denne rapporten er en bakgrunnsstudie til BAS5-prosjektets rapport om en metode for å identifisere og rangere kritiske samfunnsfunksjoner og IKT-systemer. Den ivaretar behovet for dokumentasjon for metoderapporten, og har i tillegg fungert som et arbeidsdokument og en idébank underveis i utviklingen av metoden. Bakgrunnsstudien har bidratt til at spørsmål har blitt reist og drøftet underveis. For eksempel: Hvilke svar ønsker vi at en norsk metode skal gi? Skal den gi svar på hva som er mest kritisk innen en sektor, innen en funksjon eller innen en viss type infrastruktur. Skal man avgrense seg til objekter eller større systemer? Hva slags beslutningssituasjoner skal den understøtte, for eksempel i forhold til før, under eller etter en krise; i forhold til styring av nasjonale ressurser på et overordnet nivå eller i forhold til prioritering av beredskapsressurser? Skal den bidra til å avdekke områder for videre analyser, for eksempel ROS-analyser? Skal den være et redskap for forvaltningen, eller skal den være et verktøy hvor private og offentlige virksomheter finner egne kritiske punkter? Det reises videre spørsmål om hvor detaljert og omfattende metoden bør være, hvilke forkunnskaper som må til for å kunne anvende metoden, og om hvordan metoden skal vedlikeholdes og videreutvikles. Målgruppen for bakgrunnsstudien er snevrere enn målgruppen for metoderapporten, og består primært av BAS5-prosjektgruppen og de som dokumentasjonsbehov ut over det som er dokumentert i metoderapporten.
The report documents supplementary work done in BAS5 in developing a methodology to identify and rank critical societal sectors and ICT systems. It provides necessary documentation for the work with the methodology, and it has also had the role of an ideas bank as the methodology has been developed. The report raises and discusses questions, for instance: Which questions should a Norwegian methodology address? Should it aim to provide an answer as to what is most critical within a single sector or an infrastructure? Should it address large systems, or even include singular objects within infrastructures? In what kind of situations should it be used; before, during or after a crisis? Can it be used to direct national emergency preparedness resources? Should it help in identifying areas for further analysis (including risk analysis)? Is it to be a tool for the government, or should it also be a methodology usable for private and public enterprises? Furthermore, how detailed and extensive can the methodology possibly be, what qualifications are needed by its users, and how should the methodology be developed and maintained? The target group for this report is narrower than the report on the methodology. Primarily, this report is written for the BAS5 project group and others with need for supplementary information on the methodology.
View Meta Data