Automatic ship detection and confidence estimates

Author
Hannevik, Tonje Nanette
Olsen, Richard
Date Issued
2017-12-18
Keywords
Syntetisk aperture-radar (SAR)
Statistikk
Skipsdeteksjon
Polarisasjon
Satellitter
Project number
17/01317
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2215
Collection
Rapporter
17-01317.pdf
Size: 3M
Abstract
The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has been doing research on ship detection in Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery since the late 1980’s, and the Norwegian Armed Forces have used SAR images operationally since 1998. From the beginning and until now there has been a growing interest in operational ship detection. There are many key questions in operational ship detection, and one is confidence levels for ship detection. That question and other factors related to confidence levels are being looked at in this report. One way of making confidence estimates is to gather evidence that can support a decision whether the vessel is a real ship or a false alarm. The ship size, ship-to-sea contrast, morphology and ship wake detection can be used as pieces of evidence. The incidence angle of the SAR satellite (e.g. if the satellite looks near-range or far-range) will affect the ability to detect a vessel at sea. In addition, the latest SAR satellites have the possibility to acquire more images each with different polarizations. Information about incidence angle and polarization can be used to improve the confidence estimate. The algorithms described in this report can be improved over time with more validated data available. Land based and space based Automatic Identification System (AIS) data should be used to be able to provide significant input to the algorithms for validation of ship detection in SAR imagery. FFI has developed an automatic ship detection tool, AEGIR, which detects vessels in all polarisation channels. The algorithms described are implemented in AEGIR.
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har forsket på skipsdeteksjon i syntetisk apertur-radar-bilder (SAR) siden sent på 1980-tallet, og Forsvaret har brukt SAR-bilder operasjonelt siden 1998. I løpet av denne perioden har det vært økende interesse for operasjonell skipsdeteksjon. Det er mange nøkkeltemaer å ta hensyn til når en skal utføre operasjonell skipsdeteksjon, og et av temaene er konfidensestimat for skipsdeteksjon. Dette spørsmålet og andre spørsmål relatert til konfidensestimat blir sett på i denne rapporten. En måte å finne konfidensestimat på er å samle bevis som kan støtte en i å avghøre om det virkelig er et skip som blir detektert, eller om det er falsk alarm. Skipsstørrelse, skip-til-sjøkontrast, skipets form og kjølevannsstriper kan brukes som bevis. Innfallsvinkelen til SARsatellitten (om den ser bratt ned eller langt ut over sjøen) endrer deteksjonsevnen. I tillegg gir de nyeste SAR-satellittene muligheten for å få flere bilder med forskjellige polariseringer. Informasjon om innfallsvinkel og polarisering kan brukes til å forbedre konfidensestimatet. Algoritmene som er beskrevet i denne rapporten kan forbedres over tid med validerte data tilgjengelig. Landbaserte og rombaserte Automatic Identification System-data (AIS) bør brukes for å gi signifikant informasjon til algoritmene for å validere skipsdeteksjon i SAR-bilder. FFI har utviklet en automatisk skipsdeteksjonsalgoritme, ÆGIR, som detekterer skip i alle polariseringskanaler. Algoritmene som er beskrevet i rapporten, er implementert i ÆGIR.
View Meta Data