Architecture for the Norwegian defence information infrastructure (INI) - remarks on the C3 Classification Taxonomy

Date Issued
2013-06-14
Keywords
Informasjon og kommunikasjon
Interoperabilitet
Project number
2013/01729
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1611
Collection
Rapporter
13-01729.pdf
Size: 2M
Abstract
The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has during the past decade conducted research on architectural topics related to the Norwegian Defence Information Infrastructure (INI). Recently, these activities have focused on service orientation; in line with strategic decisions in NATO. At the same time, the impact on the INI from these activities has been modest. Therefore, the Norwegian Armed Forces Architecture Advisory Board and the Norwegian Armed Forces Logistics Organization is now initiating a collaboration with FFI on central aspects of architecture development. The Information Management Division at FFI has identified a need for active use of architectural descriptions as a common reference for many ongoing activities. In particular, there is a need for a common understanding and description of the INI architecture. FFI’s strategic decision to continue focusing on Network Based Defence (NbF) puts renewed emphasis on this issue. The department has decided to put together a working group, consisting of members from a number of relevant projects, to investigate this issue. The group will initially consist of resources from the service-oriented architecture (SOA), modeling and simulation, land domain, communications and information security research communities. This working group, “Architecture for INI”, has been given the following tasks: • The long term goal is to create an architectural description of INI • The short term goal is to test an approach to architectural descriptions based on the NATO C3 Classification Taxonomy and existing INI reference models. Using this approach, the group will try to describe elements relevant to the group’s expertise • The results of the work done by the group will be documented in a report • The architectural descriptions generated by the group can be used as a template when considering what to implement in the upcoming INI laboratory at FFI • Relevant research communities at FFI will be involved when the need arises • The group is encouraged to clarify the relationship between the C3 Taxonomy and the NATO Architecture Framework The working group has, through its work on the C3 Classification Taxonomy, identified the strengths and weaknesses of the C3 Taxonomy. The process of developing and refining the taxonomy is still on-going. This means that there are variations in the maturity and level of detail provided by the taxonomy based on which part of it one studies. The high level structure and descriptions are fairly stable and mature. In addition, the overall structure of the taxonomy is compatible with a service-oriented approach. Two significant challenges to using the C3 Taxonomy arises when considering the C3 Taxonomy’s description of the communication layer and its handling of cross-layer issues such as information assurance and service management and control.
FFI har de siste 10 år hatt aktiviteter påarkitekturarbeid i forbindelse med Forsvarets Informasjonsinfrastruktur (INI). I den senere tid har disse aktivitetene vært fokusert rundt tjenesteorientering, noe som er i tråd med de strategiske beslutningene som er tatt i NATO. Aktiviteten innen arkitektur har vært lav de siste årene, men forventes åøke i forbindelse med en revitalisering av Forsvarets Arkitekturråd. I tillegg har Cyberforsvaret og FLO/IKT invitert FFI til et samarbeid om sentrale deler av arkitekturutviklingen. Avdeling Ledelsessystemer ser behovet for aktiv bruk av arkitekturbeskrivelser som noe som forener mange av våre prosjekter. Særlig har det vært pekt pået behov for åha en felles oppfatning/beskrivelse av en arkitektur for INI. Dette er også et aktuelt behov sett i lys av instituttets satsning påNettverksbasert Forsvar (NbF) som et strategisk område fremover. Avdelingen ønsker åbruke representanter fra relevante prosjektmiljøer til ågjøre en innsats for dette pådeler av sin arbeidstid. I første omgang involveres ressurser innen tjenesteorientert arkitektur (SOA), modellering og simulering, land-domenet, kommunikasjon og IT sikkerhet. Den 21.1.2013 ble det derfor gitt et mandat til en arbeidsgruppe “Arkitektur for INI” som følger: _ Det langsiktige målet er en beskrivelse av en arkitektur for INI _ Det kortsiktige målet er å prøve ut en fremgangsmåte basert påC3 Classification Taxonomy og de referansemodellene av INI som finnes, og søke å beskrive inn de elementene som pekes påfra våre fagmiljøer _ Resultatet fra gruppen skal dokumenteres i en rapport som inkluderer en anbefaling til videre arbeider. _ Arkitekturbeskrivelsene kan med fordel ståmodell for det som skal implementeres i vår kommende INI-lab _ Relevante fagmiljøer påFFI involveres etter behov _ Gruppen utfordres til åetablere et avklart forhold til bruk av NATO Architecture Framework. Innholdet i beskrivelsene er viktigst. Gruppen har, gjennom sitt arbeid med taksonomien, dannet seg et bilde av taksonomiens sterke og svake sider. Ettersom prosessen med å utvikle C3 Classification Taxonomy fremdeles pågår varierer modenheten og detaljnivået kraftig mellom de ulike delene av taksonomien. På høyt nivå er strukturen og innholdet forholdsvis stabilt og modent. Det kan også nevnes at taksonomiens overordnede struktur er kompatibel med en tjenesteorientert tilnærming. De to største utfordringene når det gjelder bruk av C3 Classification Taxonomy er relatert til taksonomiens beskrivelser av kommunikasjonslaget og dens håndtering av krysslagfunksjonalitet, slik som informasjonssikkerhet og tjenestehåndtering.
View Meta Data