ANNCP WG IX Collaborative Project CP-20 on Analysis of Network Enabled Operations : final report

Date Issued
2008
Keywords
Nettverksbasert forsvar
Operasjonsanalyse
Militære operasjoner
Project number
2008/01126
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2144
Collection
Rapporter
08-01126.pdf
Size: 321k
Abstract
Network Enabled Capabilities (NEC) has become an important concept for enhancing the operational capability of military forces in all three of the ANNCP nations. There is currently no universally accepted understanding of NEC, and there is no preferred method or analysis tool for investigating the key issues. This was the background for starting the collaborative project ANNCP-20. The objective of ANNCP-20 was to exchange, and validate by review, ideas and approaches for the Operational Analysis (OA) of Network Enabled Capabilities. In the five meetings held within CP20 a wide range of studies and NEC issues were presented and debated: from the UK’s high level OA that aims to show the benefit of NEC at campaign level, to analysis that examined the operational benefit of better networking for Norway’s new multi-role frigate. Within the studies presented, a wide range of OA methods and tools were used. Traditional simulation models were the primary tool used, ranging from those examining force on force interactions to those representing the operations of a single company of soldiers. In addition, agent-based models, optimisation methods and experimentation or gaming for examining either the essential human elements or the non-equipment lines of development within NEC were also discussed. It is not surprising that with such a wide range of NEC issues, a wide range of tools have been used to assess them. Given the diversity of the potential influence of NEC on operations, a broad range of NEC issues were examined within this CP. This can be viewed as a significant achievement, providing each participating nation with a broad appreciation of the analysis methods and tools that could be applied to explore such varied issues. All studies considered within this CP that aimed to demonstrate a benefit from investment in NEC were successful in doing so. This CP highlighted that NEC focussed OA is most mature in being able to assess the network and the operational benefit of those connected to it within small focussed scenarios (e.g. maritime interdiction). Other key areas of NEC assessment are less mature such as: the critical part that humans play in decision-making, balancing investment against other capabilities, and being able to evaluate the whole value/benefits’ chain within a single method. The analysis presented also focussed on doing the same things better and did not examine the military benefit that could be gained from “doing better things” as a result of being more network enabled. There is potential benefit in creating a follow-on NEC related CP. Any such CP would increase the benefit to all participating nations by having a more focussed scope on a specific area that is of interest to all nations and ideally all key participants.
Bakgrunnen for å starte ANNCP WG IX CP-20 var erkjennelsen i de tre ANNCP nasjonene av at Network Enabled Capabilities (NEC) fremdeles er et konsept som ikke er godt forstått og der det ikke finnes allment aksepterte analysemetoder for å studere sentrale problemstillinger. Derfor ble CP-20 opprettet med sikte på utveksle ideer og aktuelle OA angrepsmåter for dette problem-området. Denne utvekslingen kunne også tjene som validering av anvendte metoder. I løpet av de fem CP-20 møtene som ble avholdt ble et bredt spektrum av NEC problemstillinger, studier, metoder og verktøy presentert og diskutert. Med et så omfattende og bredt spektrum av problemstillinger som NEC representerer er mangfoldet i studiemetodene ikke overraskende. Dermed er det vanskelig å trekke generelle konklusjoner, men det ser ut til at tradisjonelle simuleringsmodeller er det mest benyttede OA verktøy. For å studere problemstillinger der det menneskelige element er sentralt eller andre ikke-materielle faktorer (f eks trening og doktrine) er i fokus ble eksperimentering, spill, optimering og agentbaserte modeller spesielt diskutert som metoder. Det brede spektrum av NEC problemstillinger som ble diskutert i CP-20 gir de tre nasjonene en relativt god forståelse av OA metoder som kan anvendes på NEC problemstillinger. Dette er et hovedresultat fra arbeidet i CP-20. Alle studiene, diskutert i CP-20, med siktemål å vise nytte av å investere i NEC lyktes i å vise slik nytte. Denne CP belyste også hvilke deler av NEC problemet som kan studeres med velutviklede metoder og hvilke deler der studiemetodikken ennå er mindre utviklet. En har en rimelig vel utviklet metodikk for analyser av nettverket og den operasjonelle nytten for de som er tilknyttet dette. Analysemetodikken for en del andre viktige NEC problemstillinger er mindre utviklet. dette gjelder for eksempel: den kritiske rolle mennesket spiller i beslutningsprosessen, avveie investeringer i NEC mot andre kapasiteter, sammenhengen mellom NEC attributter og nye kreative operasjonelle løsninger og samlet studie av hele ”NEC Value Chain” De vil sannsynligvis være nyttig å følge opp CP-20 med en ny NEC-relatert CP. For å øke nytten av en slik CP tilsier erfaringen fra CP-20 at en mer fokusert målsetting for et spesifikt felles problemområde for nasjoner og deltagere vil være nyttig. Eksempler på slike problemområder finnes i rapporten (kapittel 8).
View Meta Data