An introduction to the Bluetooth technology and its applications

Date Issued
2015-05-21
Keywords
Trådløs kommunikasjon
IKT
Standardisering
Kommunikasjonsnettverk
Project number
2015/00293
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1109
Collection
Rapporter
15-00293.pdf
Size: 593k
Abstract
Blåtann (Bluetooth) er innebygget i ulike produkter. Teknologien er anvendt i helseprodukter, i forretningsprodukter for eksempel logistikk, og selv i sikkerhetsprodukter. I mange tilfeller kan slike blåtannenheter kople seg til mobiltelefoner som ansatte tar med på jobb og på reise. Trenden «bring your own device» (BYOD) kombinert med den store utviklingen når det gjelder sammenkoplede enheter og bærbare kroppsnære elektroniske produkter, også kalt tingenes internett, gjør det nyttig også for Forsvaret å forstå hvordan alle disse tingene koples sammen. Blåtann muliggjør slik sammenkopling. Vår studie fokuserer på Bluetooth Classic, også kjent som BR/EDR (Basic Rate/Enhanced Data Rate). Bluetooth Classic refererer til eldre versjoner enn Bluetooth 4.0. Vi har valgt å se spesielt på denne versjonen fordi den mellom annet er mye brukt over hele verden. Vårt forskningsspørsmål har vært: Hva er blåtannteknologien, hvordan virker den og hva er anvendelsesområdene? Det følger av forskningsspørsmålet at målet med vår studie er å introdusere blåtannteknologien og dens anvendelser. Blåtann er teknologi som gjør det mulig å kommunisere trådløst. Standardiseringsarbeidet er ledet av Bluetooth SIG Inc., som har 24 000 bedriftsmedlemmer over hele verden. Disse driver fram blåtannutviklingen. Blant medlemmene finner du store internasjonale maskinvare- og programvareleverandører. Blåtann bruker radiofrekvenser, og rekkevidden kan være inntil 100 meter avhengig av sendereffekten. Teknologien tillater inntil sju enheter å kople seg til en masterenhet for å bygge såkalte Pico-nettverk, små personlige nettverk. I nyere versjoner av standarden kan flere Piconettverk også danne Scatter-nettverk. Teknologien tillater personlige enheter som laptoper, smarttelefoner, ulike bærbare og kroppsnære enheter å kommunisere trådløst. De små nettverkene som skapes, tillater utveksling av filer, lyd, eller å sende dokumenter til utskriving, for å nevne noe. Den brede anvendelsen og den kontinuerlige innovasjonen på området gjør at vi tror at vi vil se enda flere blåtannanvendelser i forbrukerelektronikk og i forretningslivet i framtida. Karakteristisk for blåtann er at den bruker frekvenshopping, noe som reduserer risikoen for interferens. Men i Scatter-nettverk kan det muligens være en utfordring med interferens fra andre blåtannenheter som ikke har oppdaget andre Pico-nettverk i området. Problemet kan bli større når mengden trafikk i nettverket øker. Det kan føre til at dataraten faller på grunn av pakketap og pakkeretransmisjon. Dersom lyd blir overført og pakker tapes, vil det kunne påvirke kvaliteten på kanalen. Over tid har imidlertid blåtann forbedret både funksjonalitet, kvalitet og sikkerhet. Sikkerhet har ikke vært et stort tema i denne rapporten, men vil bli grundigere behandlet i en oppfølgingsstudie.
Bluetooth technology is embedded in various wearables and a variety of consumer electronics. It is used in a range of applications, for instance within health applications, business and even security applications. The devices can often connect to smart phones that employees bring to their offices and on travel. The trend of bringing your own device combined with the big evolution of connecting devices and wearables, also called the Internet of Things, makes it useful also for the defence sector to understand how all these connections and disconnections work. Bluetooth enables such connections. The scope of our study has so far been Bluetooth Classic, which is also known as BR/EDR (Basic Rate/Enhanced Data Rate). Bluetooth Classic refers to versions prior to Bluetooth 4.0. We have chosen this scope because this version seems to be widely disseminated worldwide. The research question we ask is: What is Bluetooth technology, how does it work and which are the user applications? Naturally, it follows that the objective of this study is to introduce Bluetooth technology and its applications in general. Bluetooth is a technology that enables wireless communication. The Bluetooth standard is managed by Bluetooth SIG Inc., which has 24000 member companies worldwide that jointly drive the Bluetooth developments. Among these you find huge international hardware and software producers. The Bluetooth technology allows two Bluetooth enabled devices to wirelessly communicate with each other. Bluetooth uses RF technology, and the radio range can reach up to 100 meters depending on the power. It also enables up to seven devices to connect to a master device and builds a so-called Piconet of the connected devices. In newer versions, several Piconets can merge into Scatternets. Thus, the technology enables personal devices such as laptops, smartphones, various wearables etc. to wirelessly connect together, forming a small wireless network providing a number of applications ranging from file transfers, music listening, printing of documents etc. Its applications are wide and continuously growing, and that is why we can expect to see even more applications in consumer electronics, transportation and more in the future. One of the characteristics of the Bluetooth technology is its use of frequency hopping, which reduces the risk for interference. However, in a Scatternet there may be interference from other Bluetooth devices that are not aware of other Piconets in the area. The result may be frequent packet loss and reduced packet throughput. The problem can escalate as the density of Piconets and Bluetooth devices in a given area increase, and consequently increased traffic, resulting in increased interference and further decrease in throughput. If voice traffic experiences frequent packet loss, the result may be poorer voice quality on the communication channel. The Bluetooth evolution shows, however, that over time, both functionally and security has improved. Security has not been a major topic in this first introductory report, but it is our intention to study the security aspects in a follow-up study.
View Meta Data